Екстремальна журналістика

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Білограць Христина Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації, ідентифікувати небезпеку під час виконання журналістом професійних обов’язків; - оцінювати кількісні, часові та просторові характеристики потенційної небезпеки; - оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу; - самостійно приймати рішення про термінові заходи безпеки у разі виникнення екстремальних ситуацій; - забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях; - розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження отриманої інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія і методика журналістської творчості, Вступ до журналістики, Журналістська етика.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретична та практична підготовка студентів, яка передбачає формування знань і навичок щодо створення безпечних умов діяльності журналіста в умовах надзвичайної ситуації та «гарячих точках», ознайомлення студентів із практичним досвідом роботи журналістів в умовах бойових дій та в ситуаціях ліквідації наслідків техногенних і природних катастроф, з методами збору й аналізу інформації в екстремальних умовах.
Методи та критерії оцінювання: практичні заняття, усне опитування, реферат, контрольна робота (50%); підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Амиров В. Журналистика экстремальных ситуаций / В. Амиров. – Москва : РАГС, 2008. – 51 с. 2. Василик Л. Є. Екстремальна журналістика та професійна етика: журналістська колізія / Л. Є. Василик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.– 2011. – Вип. 25. – С. 94-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_27 3. Дикань С. А. Зима О. Є. Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях / С. А. Дикань, О. Є. Зима. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/86062/bzhd/bezpeka_v_galuzi_ta_nadzvichaynih_situatsiyah 4. Довідник безпеки журналістів. Самоохоронник у гарячих точках та при громадянських заворушеннях / Упоряд. Ж. Клемпуш. – Рівне: Незалежна медіа-профспілка України, 2007. – 82 с. 5. Дьяченко М.И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект / Дьяченко М.И., Кандыбович Л.A., Пономаренко В. А. – Минск: , 1985. – С. 43–56. 6. Екстремальна журналістика. Кодекс честі І ч. – Режим доступу: http://h.ua/story/19432/ 7. Екстремальна журналістика. Кодекс честі ІІ ч. – Режим доступу: http://h.ua/story/19433/ 8. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Запарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред, Є. П. Желібо. 6-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 344 с. 9. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. – К.: «Компанія ВАІТЕ», 2016. – 118 с. 10. Земляна І. Журналіст і (НЕ) безпека. Посібник для журналістів, які працюють в небезпечних / І Земляна. К.: ГО «Інститут масової інформації», 192 с. 11. Нетреба М. М., Непомняща К. А. Робота журналіста в екстремальних ситуаціях // М. М. Нетреба, К. А. Непомняща; Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : наук.-вироб. журн. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т., 2016. – с. 93-97. – № 1 (25). 12. Романюк О.М. Заручники інформації: Посібник з безпеки українських журналістів / О.М.Романюк. – К. : «Такі справи», 2007. – 167 с. 13. Справочник для журналистов, работающих в постконфликтных зонах (Северный Кавказ). – М.: Права человека, 2007. – 52 с. 14. Як розповідати про тероризм. Поради від Міжнародної журналістської мережі IJNET. – Режим доступу: http://ua.telekritika.ua/education/yak-rozpovіdati-pro-terorizm-668159 15. Annual report 2014. International media support. – Denmark, 2015. – 36 p. 16. Marthoz J.-P. Terrorism and the Media: A Handbook for Journalists // J.-P. Marthoz. – France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 110 p.