Методологія , методика наукових медіадосліджень та викладання фахових дисциплін

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Ольга Василівна Гарматій
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: володіти загальними, загальнонауковими та конкретнонауковими методами наукового пізнання в медіадослідженнях; володіти методами емпіричного і теоретичного дослідження мас-медіа; орієнтуватися у здобутках української та світової теорії мас-медіа, використовувати здобуті знання у самостійній науковій праці, застосовувати результати наукових досліджень у практичній діяльності журналіста; знати й розуміти сучасні технології навчання у вищій школі; володіти загальною методикою організації навчального процесу у вищій школі з урахуванням завдань специфіки викладання фахових дисциплін; знати й розуміти основні проблеми організації та методики контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів, керівництва їхньою науково-пошуковою роботою. застосовувати сучасні інноваційні підходи до навчально-пізнавального процесу у вищій школі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень; Теорія і методика журналістської творчості; Теорія масової комунікації; Актуальні проблеми в ЗМІ; Журналістська етика.
Короткий зміст навчальної програми: Методологія наукового пізнання. Інтелектуальні рамки досліджень. Загальнонаукові методи медіадосліджень. Описові методи наукових досліджень. Аналіз документальної інформації. Опитування. Класифікація опитувань. Спостереження. Експеримент. Обробка, аналіз та інтерпретація результатів медіадосліджень. Загальні основи педагогіки вищої школи Дидактика вищої школи Особливості професійної підготовки журналістів у системі вищої школи. Форми організації навчання у вищій школі. Методика проведення лекційних занять. Методика організації та проведення практичних занять у вищій школі. Організація самостійної роботи студентів. Методика проведення контролю знань студентів. Виховання у вищому навчальному закладі. Викладач журналістики як педагогічна особистість.
Методи та критерії оцінювання: робота на практичних заняттях (45%); екзаменаційний контроль, письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: Губенко Д. Методологія медіа-досліджень / Дмитро Губенко. – Режим доступу : http://uk.wikibooks.org. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник / І. Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с. Михайлин І. Л. Науково-дослідна робота студента з журналістики : методтчні матеріали для студентів із спеціальності «Журналістика» / І. Л. Михайлин. – 2-е вид., випр. і допов. – X. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 92 с. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472 с. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібн. / Різун В. В., Скотникова Т. В. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Преса України, 2008. – 144 с. Різун В.В. Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади / Різун В.В., Скотникова Т.В. // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1670. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Стеченко Д. М., Чмир О. С. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.– 317 с. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. Холод О. М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. / Холод О. М. – К. : Київський міжнародний університет, 2013. – 345 с. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. – 6-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 307 с.