Викладач, дослідник-журналістикознавець

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.E.22
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Іваницька Божена Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Творчість як основна складова журналістики. Творчий процес у журналістиці. Креативність як складова журналістської творчості. Невербальна комунікація в журналістиці. Пізнавальні процеси в журналістиці. Психологія особистості. Професійне спілкування в журналістиці. Журналіст і редакційний колектив: особливості взаємодії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українське журналістикознавство
Короткий зміст навчальної програми: Психологія особистості. Професійне спілкування в журналістиці. Журналіст і редакційний колектив: особливості взаємодії.
Методи та критерії оцінювання: Практичне заняття, усне опитування, контрольна робота (30%) Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Антонова О.Е. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки / О. Е. Антонова // Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі / За ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2012. – С. 14 – 41. 2. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – М.: Прогресс, 1990. – 187 с. 3. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. посіб. / М. Й. Варій. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 4. Вемъ А. Не дай себе обмануть! Язык жестов: о чем умолчал Пол Экман / А. Вемъ. – СПб.: Питер, 2010. – 224 с. 5. Вердербер Р. Психология общения / Р. Вердербер, К. Вердербер. – СПб.: ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с. 6. Григорьева М. В. Психология труда. Конспект лекций / М.В. Григорьева. – М.: Высшее образование, 2006. – 192 с. 7. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. / За ред. Т.Б. Гриценко,