Культурологічна журналістика

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Білограць Христина Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розрізняти сучасні напрями візуального та інформаційного масового мистецтва, які домінують у ЗМІ; • проводити поетапний культурологічний аналіз мистецьких об’єктів; • аналізувати національні культурні події в світовому контексті, прогнозувати їхній вплив на сучасні культурні процеси; • писати аргументовано та об’єктивно про явища і проблеми сучасної культури, використовуючи здобуті навички, враховуючи жанрові й стильові особливості творення культурологічних текстів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія і методика журналістської творчості, Вступ до журналістики, Психологія журналістської творчості.
Короткий зміст навчальної програми: Мистецтво як засіб комунікації. Основні напрями та прийоми сучасного мистецтва. Класифікація культурних цінностей. Арт-журналістика та критичний аналіз творів мистецтва. Сучасні тенденції розвитку образотворчого мистецтва. Екранні мистецтва. Театральне мистецтво. Художня література як вид мистецтва. Сучасна музика в мистецькому контексті.
Методи та критерії оцінювання: практичні заняття, письмові завдання, презентація (50%); підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Бабенко Є. Мистецтво без критики? Нотатки про поточний стан справ у світовій та вітчизняній арт-критиці // Є. Бабенко. – К: ART UKRAINE, №5 (29-30), 2012. 2. Бриних М. Цитатний рай і літературна травматологія // Голос України. – К., 2001. – № 47.– [19. 04. 2008]. 3. Евин И.Е. Синергетика искусства. - М., 1993. 4. Жанри радянської газети / за ред. М. Черепахової. – К., 1974. – С. 144–167. 5. Закон України «Про музеї та музейну справу» № 249/95 від 29.06.1995 р. (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/249/95-вр. 6. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. 7. Качан М.С. Философия культуры. - СПб. 1996. 8. Коваленко О. В. Сучасні теоретичні підходи до класифікації культурних цінностей / О. В. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 7(5). – С. 125-127. 9. Косюк О. Теорія масової комунікації : навч. посіб. / О. М. Косюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 384 с. 10. Крізь патину часу: відроджене минуле: музейні колекції України. – К.: Рада, 2005. 11. Кузьменко К. О. Тональність та міра критики в критичній статті (на прикладі сучасних українських рецензій). Видавництво: Інститут журналістики. Рік: 2008. – С. 18-26. 12. Махлина С. М. Язык искусства в контексте культуры. - СПб., 1995. 13. Мистецтво i етнос. Культурологічний аспект. - К., 1991. 14. Напрямки сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/sucasnemistectvo2014/napramki-sucasnogo-mistectva 15. Никитина И. П. Эстетика : учебник / И. П. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 676 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 16. Образотворче мистецтво: енциклопедичний ілюстрований словник – довідник. – К.: Факт, 2007. – 676 с. : іл. 17. Подольська Є. А., Лихвар В. Д. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: НФаУ, Золоті сторінки, 2003. — 248 с. 18. Рецензія як жанр журналістики // Каждую пятницу: електронная газета будущих журналистов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/evfriday/uceba/2-rurs-vidavci [дата звернення: 20. 12. 2017] 19. Сучасні мистецькі та естетичні напрями ХХІ ст // Естетика у сучасному світі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://estetica.etica.in.ua/suchasni-mistetski-ta-estetichni-napryami-hhi-st/ 20. Шатківська Е. Богдана Романцова: “Рецензія має бути об’ємною, як статуя” // Е. Шатківська / European journalism observatory. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.ejo-online.eu/3326/сфери-висвітлення/богдана-романцова-рецензія-має-бути 21. Як написати критичний аналіз // Цікаво? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cikavo.in.ua/osvita/napisannja-tekstiv/9614-jak-napisati-kritichnij-analiz 22. Beardsley М. С. Aest hetics: problems in Philosophy of Criticism. New York, 1958. P.65. 23. Piter Geimer, The Necessity of Critique and the Love of Art, in Tekste Zur Kunst, 87, 2012, p. 44. 24. REFLECTING / TRANSCENDING / A debate on dOCUMENTA (13) between Christoph Menke, Susanne Leeb, and Sven Beckstette, in Tekste Zur Kunst, 87, 2012, p. 84.