Менеджмент і маркетинг ЗМІ

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Мудра Ірина Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: оцінювати кількісні, часові та просторові характеристики потенційної аудиторії ЗМІ; орієнтуватися в маркетингових аспектах функціонування ЗМІ; правильно оцінювати особливості діяльності ЗМІ; стратегічно аналізувати та прогнозувати маркетингові проблеми ЗМІ; розробляти і впроваджувати систему маркетингу в мас-медіа; фільтрувати психологічну інформацію, що може створювати загрозу для функціонування мас-медіа.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преса і ПР; Організація роботи редакції і праці журналіста; Управління і випуск номера газети, журналу.
Короткий зміст навчальної програми: Основні функції і завдання менеджменту в редакціях ЗМІ. Модель редакції ЗМІ і менеджменту. Менеджмент персоналу у редакції ЗМІ. Розподіл праці у редакції мас-медіа. Мотивація роботи журналіста. Інструменти роботи менеджера у редакції ЗМІ. Особливості розв’язання конфліктів у редакції ЗМІ. Організація і проведення нарад, зборів у редакціях мас-медіа. Маркетинг ЗМІ: основні поняття. Маркетингові стратегії ЗМІ. Інструменти маркетингу ЗМІ. Маркетингові дослідження ЗМІ. Збут медіатовару. Просування ЗМІ в Інтернеті. Відділ маркетингу і плани. Контроль маркетингової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: практичне заняття, усне опитування, письмова індивідуальна робота (45%)$ підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (55 %)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. 2. Кузьмін О. С., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підручник, 2-ге вид. К.: Академвидав, 2007. 3. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Підручник. – К.: Кондор, 2006. 4. Осавська Г.В., Осавська О. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. - К.: Кондор, 2007 5. Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 6. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 7. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. – К.: Академвидав, 2007. 8. Стеченко А. Д., Дука А. П. Словник-довідник з менеджменту. – К.: Федерація профспілок України. Інститут туризму, 1999. 9. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія і практика: підручник / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 10. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2007. 11. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 12. Мороз Л.А., Чухрай Н. І. Маркетинг: навч. посібник. – Львів: Інф. видавн. Центр «Інтелект» Державного університету «Львівська політехніка», 1999. 13. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. – К.: Лібра, 2006. 14. Бутенко Н. В. Маркетинг: підручник. – К.: Атіка, 2008. 15. Бородкіна Н. О. Маркетинг: навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. 16. Луцій О. П. Основи маркетингу. – К., 1998. 17. Котляр Ф. Маркетинг. Менеджмент /Пер. с анг; Под ред. Волковой Л.А., Коптуневского Ю.Н. - СПб: Питер, 2002. - 752 с.