Випусковий редактор Інтернет-ЗМІ

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.E.23
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Дворянин Парасковія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Креативність як складова журналістської творчості. Невербальна комунікація в журналістиці. Пізнавальні процеси в журналістиці. Психологія особистості. Професійне спілкування в журналістиці. Журналіст і редакційний колектив: особливості взаємодії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інтернет-журналістика
Короткий зміст навчальної програми: Професійне спілкування в журналістиці. Журналіст і редакційний колектив: особливості взаємодії.
Методи та критерії оцінювання: Практичне заняття, усне опитування, контрольна робота (30%) Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Антонова О.Е. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки / О. Е. Антонова // Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі / За ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2012. – С. 14 – 41. 2. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – М.: Прогресс, 1990. – 187 с. 3. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. посіб. / М. Й. Варій. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 4. Вемъ А. Не дай себе обмануть! Язык жестов: о чем умолчал Пол Экман / А. Вемъ. – СПб.: Питер, 2010. – 224 с. 5. Вердербер Р. Психология общения / Р. Вердербер, К. Вердербер. – СПб.: ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с. 6. Григорьева М. В. Психология труда. Конспект лекций / М.В. Григорьева. – М.: Высшее образование, 2006. – 192 с. 7. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. / За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук . – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 8. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд . / Н. В. Гришина. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с. 9. Грузенберг С.О. Психология творчества / С. О. Грузенберг. – Минск, 1923. 10. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с. 11. Здоровега В. Й. Питання психології публіцистичної творчості / В. Й. Здоровега. – Львів: Редакційно-видавнича група Львівського університету, 1982. – 63 с. 12. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с. 13. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения: Учебное пособие / М. Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320 с. 1