Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.19
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Кіца М.О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) вивчити структуру, організацію роботи відділів редакції, де готують публіцистичні матеріали (газети, журналу, інформаційного агентства, телебачення, радіомовлення); 2) набути навичок публіциста, нарисовця, сатирика. 3) поглибити, розширити знання з методів збору інформації для публіцистичних матеріалів ЗМІ; 4) удосконалити навички редагування публіцистичного контенту; 5) формувати навички роботи зі збору, фіксації, перевірки даних для публіцистичних жанрів; 6) писати тексти публіцистичних жанрів: зарисовок, нарисів, фейлетонів, памфлетів; 7) взяти участь у плануванні числа газети, журналу, теле-, радіопередачі, з’ясувати місце публіцистичних жанрів на полосі, в номері, в теле-, радіопередачі. 8) зібрати з власних, оприлюднених матеріалів, дос’є (номери газет, журналів чи записи на диску самостійно підготованих публіцистичних журналістських матеріалів).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп’ютерні технології в ЗМІ, ТМЖТ, Вступ до журналістики
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи є підсумковим етапом навчального процесу на кафедрі журналістики та засобів масової комунікації. Це один з головних показників готовності студентів-журналістів до виконання професійних завдань на місці праці. Практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи студенти проходять на базах практики, з якими укладено угоди. Її мета - втілити знання, отримані на лекціях і практичних заняттях, бути підґрунтям для написання магістерської кваліфікаційної роботи. Проходження практики студентами кафедри ЖЗМК має на меті закріплення набутих в університеті теоретичних знань практичними навичками роботи в редакціях, студіях ЗМІ, прес-службах, інформаційних агенціях. Студенти мають закріпити отримані в університеті теоретичні знання зі спеціальних дисциплін, набути практичні навички та вміння працювати хронікером, інтерв’юєром, репортером, кореспондентом, фотокореспондентом на основі глибокого вивчення досвіду роботи редакцій, її відділів, організації роботи редакції та навчитися, використовувати журналістську техніку. Практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових журналістських обов'язків. Відповідно до навчального плану кафедри ЖЗМК термін навчальної практики зі спеціальності 8.030301 «Журналістика» для студентів магістратури курсу становить 8 тижнів. Практика проходить у студентів після першого року навчання на магістратурі у літній період. До сесії допускаються студенти, які успішно не мають академічних заборгованостей та написали заяви на тему магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Самостійна робота (60%) підсумковий контроль (40 %, контрольний захід, залік): усна форма – захист звіту практики (40%)
Рекомендована література: • Галкин С. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и журнала: Учеб. пос. – М.: Аспект Пресс, 2005.-215 с.: цв.вкл. Электронный доступ: http:// www.25a.ru/ttsmi/Galkin_Tehnika.rar • Дронов А. PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 448 с : ил. Электронный доступ: http:// www.25a.ru/ttsmi/dronov_php_mysql_i_dreamweaver_mx_2004.rar • Завгородний В. Adobe InDesign CS3. Изд-во: Питер, 2008.- 480 с. Электронный доступ: http://evartist.narod.ru/text5/44.htm • Потятиник Б. Інтернет-журналістика: навч. Пос. /Борис Володимирович Потятиник. – Львів.: ПАІС, 2010. – 244с. Радиовещательные технологии: создай свое радио (Полезные статьи). Электронный доступ: http://www.radiostation.ru/sitemap.html • Тулупов В.В. Техника и технология СМИ. Дизайн периодических изданий: Курс лекций. – Воронеж: Кварта. 2005. – 119 с. Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/ • Adobe Premiere Pro : [Пер. с англ.]. - [М.] : Изд-во ТРИУМФ, [2004]. - 512 с. : ил. — (Серия «Официальный учебный курс»). Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/ 054927_6AC50_adobe_oficialnyy_uchebnyy_kurs_po_adobe_premiere.rar • Андерсон Э. Macromedia Flash MX 2004 (визуальный курс), М.: НТ Пресс, 2005. Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/anderson_macromedia_flash.zip. • Графика для web. Электронный доступ: http://webimg.ru/ • Гурский Ю. А., Гурская И. В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты (+CD). — СПб.: Питер, 2005. — 512 с: ил. —(Серия «Трюки и эффекты»). Электронный доступ: http://www.25a.ru/ttsmi/203735_2BA5C_gurskiy_yu_gurskaya_i_photoshop_cs2_tryuki_i_effekty.rar