Актуальні проблеми кримінального права та процесу (судова практика)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.4
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Професор Марисюк Костянтин , проф. Канцір Володимир
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практикум із складання процесуальних документів, Доказування у кримінальному провадженні, Основи кримінально-правової кваліфікації.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права та процесу (судова практика)» – вивчає чинне законодавство, практику й науку про кримінальні правопорушення і покарання, чинне процесуальне законодавство, процесуальну діяльність, теорію й історію кримінального права та процесу, судову практику. Передбачає вивчення комплексу кримінально-правових, процесуальних правових інститутів та теоретичних положень, масиву як практики національних судів так і міжнародних судових інстанцій. Навчальна дисципліна будується на базі матеріального й процесуального права, практики його застосування і науки кримінального права та процесу. Досконале знання кримінального, процесуального законодавства держави є необхідною умовою успішної роботи в судах, правоохоронних органах, під час зайняття юридичною практикою. Опираючись на раніше отриманні знання про основні правові інститути, категорії та поняття кримінального права та процесу, студенти повинні не тільки розуміти, але й аналізувати судову практику, проблемні проблеми з курсу, пропонувати свої обґрунтовані пропозиції до чинного законодавство. Траєкторією моніторингу для вивчення є закономірності і тенденції розвитку кримінального права, процесу, їх засад (принципів), актуальні проблеми теорії і практики, ефективність процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя, особливості статусу відповідних суб’єктів, проблеми забезпечення прав і свобод людини, Навчальна дисципліна опирається на вивчення та узагальнення судової а також слідчої, прокурорської і адвокатської практики, що і є її предметом.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання теоретичні, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - виконання й захист індивідуального наукового дослідного завдання; - форма підсумкового контролю: диференційований залік. Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення диференційованого заліку, результати якого виставляються та еквівалентні сумарній кількості балів за усі передбачені види студентської роботи протягом семестру. До складу завдань залікової роботи, включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Практичні (семінарські) заняття, робота у ВНС – 40 балів; наукові дослідницькі завдання, реферати, доповіді, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, олімпіаді, проєкти рішень, та інше – 40 балів, контрольна робота – 20 балів. Семестрова оцінка є сумарною оцінкою результатів ПК усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та контрольного заходу. Ця інформація доводиться студентам на першому занятті.
Рекомендована література: Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с. Лощицький М. В. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. К.: Професіонал Київ, 2018. 1272 с. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків 18–19 жовтня 2018 р. / Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. Харків : Право, 2018. Несінов О. М. «Складові успіху в кримінальному процесі». Харків. «Права Людини». 2019. 624 с. URL: http://khpg.org/index.php?id=1566309642. Коваленко Л.Б., Туркот М.С. Кримінальне провадження на підставі угод. Друге видання. Видавничий дім «Гельветика». 2019. 212 с.