Інтелектуальна власність

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Доцент Сорока Світлана
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студенти повинні знати: – основні тенденції розвитку інтелектуальної власності, методологічні концепції та доктринальні підходи до розуміння інтелектуальної власності; – характер правовідносин у сфері реалізації інтелектуальної власності; – дії при вирішенні спірних ситуацій, пов'язаних з правом інтелектуальної власності; варіації розробки договорів про передання прав на використання права інтелектуальної власності; нормативно-правову базу обгрунтування позиції у судах та органах державної влади при складанні процесуальних та інших документів. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: - здійснити оцінку ситуації при вирішенні питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю; - розробити проект договору про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності; ліцензію, договір комерційної концесії; - складати документи на реєстрацію прав на об’єкти інтелектуальної власності Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: - загальних: - здатність правильно та ефективно тлумачити нормативно-правове забезпечення права інтелектуальної власності; - здатність ефективного та якісного аналізу правовідносин в галузі інтелектуальної власності; - здатність розуміти проблематику відносин в сфері інтелектуальної власності; - здатність аналізувати діяльність державних інституцій в сфері інтелектуальної власності; - фахових: - здатність кваліфіковано тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти та відповідні положення у сфері інтелектуальної власності; - здатність давати кваліфіковані висновки та пропозиції щодо врегулювання спірних питань, пов’язаних з певними об’єктами права інтелектуальної власності; - здатність до ведення дискусії з проблемних питань реалізації права інтелектуальної власності. Програмні результати навчання: 1. правильно визначати види, об’єкти і суб’єкти права інте¬лектуальної власності; 2. забезпечувати юридичне оформлення від¬повідних прав; 3. тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти, судову практику з метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних відносинах, що виникають у процесі використання інтелектуальної власності, та її захисту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальний процес; Адміністративне право; Цивільний процес
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Інтелектуальна власність” викладається студентам як обов’язкова навчальна дисципліна. ЇЇ програма складена з дотриманням встановлених вимог, необхідних при підготовці фахівців за спеціальністю “Правознавство” розрахована на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового механізмом їх регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та володільників як в Україні, так і за її межами.
Методи та критерії оцінювання: Для навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», методами оцінювання знань (успішності навчання) виступають: проведення попереднього, поточного і підсумкового контролю знань студентів. Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань, який дає змогу визначити наявний рівень знань студентів на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на першому семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань студентів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх рівнях освіти. Попередній контроль у виді перевірки і оцінки залишкових знань проводиться також через деякий час на початку наступного семінарського заняття. Вхідний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій чи процесуально - правових явищ протягом 10 – 15 хвилин на початку заняття. Оцінка вхідного контролю знань студентів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття. Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни. Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається за допомогою контролю активності роботи під час вивчення програмного матеріалу дисципліни, включаючи відповіді на семінарських заняттях, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів тощо; Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах: - фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями семінару; - фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій; - бліц - опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів або вибіркове опитування частини присутніх. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь. При бліц-опитуванні кожен аспірант має право відповісти лише один раз; - інше. Самостійна та індивідуальні робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни, свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення заліку (екзамену). До складу завдань залікової роботи, відповідно до специфіки включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Критерії оцінювання результатів навчання: практичні (семінарські) Заняття – 40, навчально-дослідницькі завдання, реферати, доповіді, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, олімпіаді, проекти рішень - 40, підсумкова контрольна робота – 20 балів
Рекомендована література: 1.Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: Практ. посіб. — К., 2007. — 448 с. 2. Дахно 1.1. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб.: 2-е вид. , переробл. і допов. — К.: ЦНЛ, 2006. — 278 с. 3. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: Практ. посіб. — К., 2007. — 448 с. 4. Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. – Алерта, 2016 -492с 5.Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 140 с