Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.19
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Парута Олена
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Інтегральна компетентність (ІНТ): здатність розв’язувати практичні проблеми у процесі навчання та під час професійної діяльності у галузі права та застосовувати правові теорії та методи на засадах чинного національного законодавства. Загальні компетентності (ЗК): ЗК2. Здатність навчатися, сприймати знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; ЗК5. Уміння працювати як індивідуально, так і в команді; ЗК6. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; ЗК7. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; ЗК8. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та завдання, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій; ЗК9. Здатність ефективно використовувати на практиці набуті під час навчання знання та навички; ЗК10. Уміння розв’язувати поставлені завдання та приймати відповідні обґрунтовані рішення; ЗК11. Уміння проводити дослідження, користуючись набутими аналітичними здібностями на відповідному рівні; ЗК12. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи; Фахові компетентності спеціальності (ФК): ФК1 (Базові знання в галузі права, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін); (Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права); ФК6 (Здатність розуміти і враховувати соціальні, релігійні, етичні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень правового змісту); ФК7 (Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати інформацію в галузі права); ФК8. Здатність застосовувати отримані знання й набуті практичні навички для розв’язання завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. ФК9 (Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати правові явища). Програмні результати навчання: Автономія і відповідальність (АіВ): АіВ2 (Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань). Уміння (УМ): УМ1. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти; УМ2. Аналізувати і оцінювати обставини справи, формувати власні обґрунтовані судження; Автономія і відповідальність (АіВ): АІВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; АІВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АІВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права Міжнародне право Конституційне право Історія держави і права
Короткий зміст навчальної програми: Практична підготовка студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержанні в процесі вивчення загальних спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосувальної практичної діяльності. В період практики студент стає учасником практичної діяльності із застосуванням правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Тому метою практики студентів є: - закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права; - набуття навичок та умінь застосувати теоретичні знання у практичній діяльності
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. При оцінюванні роботи студента за час практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення. Захист звітів оформлюється відомостями з диференційованою оцінкою роботи студентів. За результатами захисту робиться відповідний запис у щоденник практики. Процес оцінювання знань студентів передбачає: • перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку; • захист звіту студентом Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних від-повідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60 % і чітких відповідей на більшість поставлених запитань.
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / С.С. Сливка, О.Л. Чорнобай, Р.Я. Шай. доп. і переробл. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. 23 с.

Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.25
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М. Тарнавська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Проходження практики передбачає набуття студентом таких спеціальних компетентностей: знання основ та стандартів юридичних професій та їх роль у суспільстві; знання прецедентної практики Європейського Суду з прав людини; навички складання проектів юридичних документів; навички консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнта, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Договірне право; Процесуальне представництво; Організація адвокатської справи; Участь адвоката у справах міжнародних інституцій; Адвокатське самоврядування; Нотаріальний процес
Короткий зміст навчальної програми: Мета практики магістрів – оволодіння студентами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності, формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідним є: 1) ознайомлення із завданням на практику магістра, яке видається на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в галузі правознавства (про існуючі методи і принципи, форми захисту порушених прав, тощо); 3) всебічне ознайомлення з правовим забезпеченням діяльності адвокатури, нотаріату, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів суду, прокуратури, юстиції тощо.
Методи та критерії оцінювання: Звіт про практику
Рекомендована література: 1. Цивільний кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 2. Господарський кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Юридична газета: періодичне видання. URL: http://yur-gazeta.com/ 4. Юридична практика: періодичне видання. URL: http://pravo.ua/ 5. Закон і бізнес: періодичне видання. URL: zib.com.ua

Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.31
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Доц. Бараняк В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основна мета практики - поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо їх застосування, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження. Проходження практики студентів повинне забезпечити збір, аналіз та узагальнення вивчених матеріалів. Тому керівник практики студентів повинен видати завдання на практику. Для досягнення основної мети практики зі спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» студент повинен вирішити наступний комплекс задач дослідницького і управлінсько-практичного характеру: 1) ознайомлення із завданням на практику, які видаються на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в сфері судової експертизи; 3) ознайомлення з структурою і діяльністю експертних установ, а також, ознайомлення з нормативними матеріалами, якими передбачена їх діяльність, з правилами складання експертної документації. 4) проведення дослідження та інтерпретація ¦ його результатів, додатковий збір теоретичного матеріалу (в разі потреби); 5) повне виконання циклу практики, що завершується отриманням практичних рішень, придатних для безпосередньої реалізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право, Криміналістика, Експертиза у судочинстві, Кримінальний процес
Короткий зміст навчальної програми: Практична підготовка студентів спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержанні в процесі вивчення загальних спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосувальної практичної діяльності. В період практики студент стає учасником практичної діяльності із застосуванням правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Тому метою практики студентів є : - закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права; - придбання навиків та умінь із застосуванням теоретичних знань у практичній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Звіт практики захищається студентом з диференційованою оцінкою в комісії, призначеній завідувачем кафедри.
Рекомендована література: Програма практики за темою магістерської роботи для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза» / Укл.: О.М. Гумін, О.І. Ромців, Р.І. Кулинський – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 21 с.

Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.37
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М. Тарнавська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Проходження практики передбачає набуття студентом таких спеціальних компетентностей: знання основ та стандартів юридичних професій та їх роль у суспільстві; знання прецедентної практики Європейського Суду з прав людини; навички складання проектів юридичних документів; навички консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнта, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Договірне право; Процесуальне представництво; Організація адвокатської справи; Участь адвоката у справах міжнародних інституцій; Адвокатське самоврядування; Нотаріальний процес
Короткий зміст навчальної програми: Мета практики магістрів – оволодіння студентами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності, формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідним є: 1) ознайомлення із завданням на практику магістра, яке видається на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в галузі правознавства (про існуючі методи і принципи, форми захисту порушених прав, тощо); 3) всебічне ознайомлення з правовим забезпеченням діяльності адвокатури, нотаріату, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів суду, прокуратури, юстиції тощо.
Методи та критерії оцінювання: Звіт про практику
Рекомендована література: 1. Цивільний кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 2. Господарський кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Юридична газета: періодичне видання. URL: http://yur-gazeta.com/ 4. Юридична практика: періодичне видання. URL: http://pravo.ua/ 5. Закон і бізнес: періодичне видання. URL: zib.com.ua

Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.43
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Доц. Бараняк В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основна мета практики - поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо їх застосування, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження. Проходження практики студентів повинне забезпечити збір, аналіз та узагальнення вивчених матеріалів. Тому керівник практики студентів повинен видати завдання на практику. Для досягнення основної мети практики зі спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» студент повинен вирішити наступний комплекс задач дослідницького і управлінсько-практичного характеру: 1) ознайомлення із завданням на практику, які видаються на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в сфері судової експертизи; 3) ознайомлення з структурою і діяльністю експертних установ, а також, ознайомлення з нормативними матеріалами, якими передбачена їх діяльність, з правилами складання експертної документації. 4) проведення дослідження та інтерпретація ¦ його результатів, додатковий збір теоретичного матеріалу (в разі потреби); 5) повне виконання циклу практики, що завершується отриманням практичних рішень, придатних для безпосередньої реалізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право, Криміналістика, Експертиза у судочинстві, Кримінальний процес
Короткий зміст навчальної програми: Практична підготовка студентів спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержанні в процесі вивчення загальних спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосувальної практичної діяльності. В період практики студент стає учасником практичної діяльності із застосуванням правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Тому метою практики студентів є : - закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права; - придбання навиків та умінь із застосуванням теоретичних знань у практичній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Звіт практики захищається студентом з диференційованою оцінкою в комісії, призначеній завідувачем кафедри.
Рекомендована література: Програма практики за темою магістерської роботи для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза» / Укл.: О.М. Гумін, О.І. Ромців, Р.І. Кулинський – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 21 с.

Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.49
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Скочиляс-Павлів О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження/ РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ2 Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Наступні навчальні дисципліни: 1. Електронне урядування в публічному управлінні; 2. Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення знань і набуття практичного досвіду з управління навчальним закладом на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з: 1) нормативними актами, що визначають правовий статус підприємства, установи, організації - бази практики; 2) структурою бази практики; 3) основними правовими напрямами діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 4) основами діловодства та архівної справи, аналізу статистичних даних; 5) зразками окремих процесуальних документів (узагальнення досвіду); 4) плануванням роботи підприємства, установи, організації - бази практики; 5) формами та методами організаційної діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 6) основними формами взаємодії з громадськістю та іншими суб’єктами правовідносин; 7) основними видами документації: переліком обов'язкової ділової документації і термінами її зберігання. Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання. Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту. Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку.
Методи та критерії оцінювання: Процес оцінювання знань студентів передбачає: - перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку; - захист звіту студентом. Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних відповідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань
Рекомендована література: 1. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 3. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41 Ст. 379. 4. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07 червня 2001 p. № 2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175. 5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, 43. Ст. 529. 6. Ковальчук В. Б. Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму : колективна монографія / В. Б. Ковальчук, С. М. Білостоцький, І. І. Забокрицький, Мартинюк Р.С., І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020. 271 c. 7. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. Київ: Інститут громадянського суспільства,2017.110 с. 8. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с.

Практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.55
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Скочиляс-Павлів О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження/ РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ2 Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Наступні навчальні дисципліни: 1. Електронне урядування в публічному управлінні; 2. Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення знань і набуття практичного досвіду з управління навчальним закладом на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з: 1) нормативними актами, що визначають правовий статус підприємства, установи, організації - бази практики; 2) структурою бази практики; 3) основними правовими напрямами діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 4) основами діловодства та архівної справи, аналізу статистичних даних; 5) зразками окремих процесуальних документів (узагальнення досвіду); 4) плануванням роботи підприємства, установи, організації - бази практики; 5) формами та методами організаційної діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 6) основними формами взаємодії з громадськістю та іншими суб’єктами правовідносин; 7) основними видами документації: переліком обов'язкової ділової документації і термінами її зберігання. Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання. Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту. Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку
Методи та критерії оцінювання: Процес оцінювання знань студентів передбачає: - перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку; - захист звіту студентом. Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних відповідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань
Рекомендована література: 1. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 3. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41 Ст. 379. 4. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07 червня 2001 p. № 2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175. 5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, 43. Ст. 529. 6. Ковальчук В. Б. Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму : колективна монографія / В. Б. Ковальчук, С. М. Білостоцький, І. І. Забокрицький, Мартинюк Р.С., І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020. 271 c. 7. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. Київ: Інститут громадянського суспільства,2017.110 с. 8. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с.