Правове забезпечення інформаційної безпеки

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.50
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Чистоклетов Л.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.УМ1. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях. РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосуван ня у різних сферах професійної діяльності ПС6.2 Аналізувати правове забезпечення інформаційної безпеки. Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Ум2 Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ1 Управління робочими або начальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Наступні навчальні дисципліни: 1. Електронне урядування в публічному управлінні; 2. Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Правове забезпечення інформаційної безпеки» продиктоване необхідністю освоєння теоретичних, методологічних, нормативно-правових засад організації та функціонування органів публічної влади щодо забезпечення інформаційної безпеки, здійснення аналізу існуючої системи інформаційної безпеки держави, орієнтованої на захисті національної безпеки, основних прав і свобод громадян України, гарантування рівноправної участі всіх суб'єктів інформаційної взаємодії в системі глобальної безпеки, пріоритетний правовий захист національних цінностей, цілей та інтересів в інформаційній сфері, подолання загроз в інформаційній сфері. Програма «Правове забезпечення інформаційної безпеки» побудована з метою найбільш повного оволодіння студентами необхідним навчальним матеріалом. Під час вивчення дисципліни студенти освоюють теоретичні основи та методологічні основи діяльності правоохоронних органів, вивчають їх правовий статус, форми та методи діяльності правоохоронних органів, знайомляться з практикою міжнародно-правової діяльності правоохоронних органів у протидії кіберзлочинності у сфері інформаційної безпеки держави.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: усне опитування на семінарських заняттях, виступ на семінарських заняттях із презентацією, доповіддю, рефератом, контрольна робота, робота в групі на семінарських заняттях. Критерії оцінювання: поточний контроль - 60 балів; підсумкова контрольна робота – 40 балів. Разом за дисципліну - 100 балів
Рекомендована література: 1.Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05 жовтня 2017 року. URL:: http://zakon3.rada .gov. ua/laws/show/2163-19. 2. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування. Київ. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 358 с. 3. Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції: правовий вимір: Монографія / Т.Ю. Ткачук. Київ. 2019. 376 с. 4. Кополовець Р. Інформаційно-психологічне протиборство. Київ, ПАТ «ВІПОЛ». 2018.URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33884. 5. Жаровський Р.О. Захист інформації у комп’ютерних системах. Тернопіль. 2019. 268 с. 6. Chystokletov Leontii Grugorovych, Tkachuk Taras Yuriiovych, Komisarov Oleksandr Genadiiovych, Nazar Yuriі Stepanovych, Pavliutin Yurii Mukolaiovych. Information society as a phenomenon of modern times. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 07, 2020. P. 1-10. 7. Захаренко К.К. Міжнародний досвід інформаційної безпеки. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN = UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/cuc_2019_1_11.pdf. 8. Золотар О.О. Інформаційна безпека людини:теорія і практика : монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 145.

Правове забезпечення інформаційної безпеки (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.51
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Чистоклетов Л.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.УМ1. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях. РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосуван ня у різних сферах професійної діяльності ПС6.2 Аналізувати правове забезпечення інформаційної безпеки. Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Ум2 Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ1 Управління робочими або начальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Наступні навчальні дисципліни: 1. Електронне урядування в публічному управлінні; 2. Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Правове забезпечення інформаційної безпеки» продиктоване необхідністю освоєння теоретичних, методологічних, нормативно-правових засад організації та функціонування органів публічної влади щодо забезпечення інформаційної безпеки, здійснення аналізу існуючої системи інформаційної безпеки держави, орієнтованої на захисті національної безпеки, основних прав і свобод громадян України, гарантування рівноправної участі всіх суб'єктів інформаційної взаємодії в системі глобальної безпеки, пріоритетний правовий захист національних цінностей, цілей та інтересів в інформаційній сфері, подолання загроз в інформаційній сфері. Програма «Правове забезпечення інформаційної безпеки» побудована з метою найбільш повного оволодіння студентами необхідним навчальним матеріалом. Під час вивчення дисципліни студенти освоюють теоретичні основи та методологічні основи діяльності правоохоронних органів, вивчають їх правовий статус, форми та методи діяльності правоохоронних органів, знайомляться з практикою міжнародно-правової діяльності правоохоронних органів у протидії кіберзлочинності у сфері інформаційної безпеки держави.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: усне опитування на семінарських заняттях, виступ на семінарських заняттях із презентацією, доповіддю, рефератом, контрольна робота, робота в групі на семінарських заняттях. Критерії оцінювання: поточний контроль - 60 балів; підсумкова контрольна робота – 40 балів. Разом за дисципліну - 100 балів
Рекомендована література: 1.Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05 жовтня 2017 року. URL:: http://zakon3.rada .gov. ua/laws/show/2163-19. 2. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування. Київ. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 358 с. 3. Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції: правовий вимір: Монографія / Т.Ю. Ткачук. Київ. 2019. 376 с. 4. Кополовець Р. Інформаційно-психологічне протиборство. Київ, ПАТ «ВІПОЛ». 2018.URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33884. 5. Жаровський Р.О. Захист інформації у комп’ютерних системах. Тернопіль. 2019. 268 с. 6. Chystokletov Leontii Grugorovych, Tkachuk Taras Yuriiovych, Komisarov Oleksandr Genadiiovych, Nazar Yuriі Stepanovych, Pavliutin Yurii Mukolaiovych. Information society as a phenomenon of modern times. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 07, 2020. P. 1-10. 7. Захаренко К.К. Міжнародний досвід інформаційної безпеки. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN = UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/cuc_2019_1_11.pdf. 8. Золотар О.О. Інформаційна безпека людини:теорія і практика : монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 145.