Основи кримінально-правової кваліфікації

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.36
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Професор Марисюк Костянтин Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. ПР3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. ПР5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. ПР11. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. ПР15. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. ПР17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПР20. Знати категоріальний апарат юридичної науки. ПР23. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. ПР27. Використовувати знання особливостей попередження злочинності та боротьби з нею. ПР29. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі. КОМ 4. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кримінальне право. Ч.2 Кримінологія Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального права
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення питань, пов’язаних із здійсненням кваліфікації злочинів, є складовою частиною загального завдання по підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів. Спеціальний курс передбачає ознайомлення з поняттям кримінально-правової кваліфікації, поняттям і видами підстав .кримінально-правової кваліфікації, принципами кримінально-правової кваліфікації, особливостями кваліфікації злочину з урахуванням стадії його вчинення, кваліфікацією злочинів, вчинених у співучасті, кваліфікацією множинності злочинів, кваліфікацією при конкуренції кримінально-правових норм, кваліфікацією злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих та привілеюючих ознак складу злочину, розмежуванням злочинів в ході кримінально-правової кваліфікації, кваліфікацією діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність, кваліфікацією посткримінальної поведінки, кваліфікацією діянь, вчинених при відсутності всіх ознак складу злочину, неправильною кримінально-правовою кваліфікацією та зміною кримінально-правової кваліфікації
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - захист індивідуального письмового завдання; - виконання домашнього письмового завдання, - форма підсумкового контролю: іспит. Критерії оцінювання результатів навчання студентів Практичні заняття 30 Індивідуальні науково-дослідні заняття 10 Письмова складова іспиту 50 Усна складова іспиту 10 Всього 100
Рекомендована література: 1. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. К.: Юрінком Інтер, 2006. 740 с. 2.Зінченко І. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм. Харків : Право, 2017. 114 с. 3.Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник / К. Б. Марисюк, В. Л. Ортинський, Я. В. Ступник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 424 c. 4.Кримінальне право України. Особлива частина: підручник; за заг. ред. В.В. Сухоноса. Суми : ПФ "Видавництво "Університетська книга", 2020. 672 с. 5.Кримінальне право України: Особлива частина Підручник, шосте видання, перероблене і доповнене За редакцією професорів В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна: Х.: Право, 2020. 768с. 6.Теорія та практика кримінального права: навч. посібник; за ред.. д-ра юрид. наук К.Б. Марисюка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 220с.

Основи кримінально-правової кваліфікації (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.33
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Професор Марисюк Костянтин Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. ПР3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. ПР5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. ПР11. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. ПР15. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. ПР17. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПР20. Знати категоріальний апарат юридичної науки. ПР23. Аналізувати і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права. ПР27. Використовувати знання особливостей попередження злочинності та боротьби з нею. ПР29. Аналізувати ситуативні фабули та вирішувати юридичні задачі. КОМ 4. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кримінальне право. Ч.2 Кримінологія Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального права
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота є однією з форм самостійної творчої роботи студента. Під час написання курсової роботи студент більш поглиблено здійснює дослідження конкретних наукових напрямів, тем і обов’язково підкріплює власними друкованими матеріалами, що є складовими частинами навчальної дисципліни, в межах якої виконується робота. Студенти обирають теми курсових робіт з переліку запропонованого кафедрою. Кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист
Методи та критерії оцінювання: Застосовуються методи автентичного оцінювання, як перманентного, комунікативного процесу між студентом та науковим керівником, з моменту вибору теми курсової роботи, складання плану, написання розділів, апробації, висновків, пропозицій до захисту проекту. Формалізований процес визначення рівня опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання під час написання курсової роботи. Відповідно до «Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів», якість курсового проекту (роботи) оцінюється за такими критеріями: відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, графіків та таблиць; наявність елементів науково-дослідного характеру; використання комп’ютерних технологій; оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів. Курсова робота оцінюється за 100 бальною шкалою: «незадовільно» (0-49 балів), задовільно (50-70 балів), добре (71-87 балів), відмінно (88-100 балів)
Рекомендована література: 1. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. К.: Юрінком Інтер, 2006. 740 с. 2.Зінченко І. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм. Харків : Право, 2017. 114 с. 3.Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник / К. Б. Марисюк, В. Л. Ортинський, Я. В. Ступник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 424 c. 4.Кримінальне право України. Особлива частина: підручник; за заг. ред. В.В. Сухоноса. Суми : ПФ "Видавництво "Університетська книга", 2020. 672 с. 5.Кримінальне право України: Особлива частина Підручник, шосте видання, перероблене і доповнене За редакцією професорів В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна: Х.: Право, 2020. 768с. 6.Теорія та практика кримінального права: навч. посібник; за ред.. д-ра юрид. наук К.Б. Марисюка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 220с.