Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.56
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Парпан У.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні» студент повинен демонструвати такі результати навчання: - проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження - здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. - аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. - мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. - вміти визначати та аналізувати проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні. - мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. - мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур - здійснювати зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються - відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика). Супутні й наступні навчальні дисципліни: розгляд окремих категорій справ адміністративними судами; територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Адміністративне судочинство є однією з провідних галузей вітчизняної системи права, яка покликана захищати права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб в сфері публічно-правових відносин. Судовий механізм захисту прав людини дозволяє усунути свавілля з боку державних органів, забезпечуючи проведення в життя принципу її відповідальності за свою діяльність перед людиною.
Методи та критерії оцінювання: Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою і розподіляються таким чином: - 40 балів – поточний контроль; - 60 балів – іспит. Формами та засобами контролю за вивченням дисципліни є: • усне опитування на семінарах; • виступ на семінарах (з доповіддю, дискусією тощо); • групова робота на семінарах; • іспит.
Рекомендована література: 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. gov. ua. 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016. URL : http://www. rada. gov. ua. 3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. – Харків : Право, 2020. – 238 с. 4. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. – Київ : ВД Дакор, 2019. – 224 с 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України ; за заг. ред. Телавльова Д. В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2017. 416 с 6. Писаренко Н. Б. Засади адміністративного судочинства (сучасний український контекст) : монографія / Н. Б. Писаренко. – Харків : Право, 2019. – 248 с Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько. – К., 2003. – 208 с.

Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.57
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Парпан У.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні» студент повинен демонструвати такі результати навчання: - проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження - здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. - аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. - мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. - вміти визначати та аналізувати проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні. - мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. - мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур - здійснювати зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються - відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика). Супутні й наступні навчальні дисципліни: розгляд окремих категорій справ адміністративними судами; територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Адміністративне судочинство є однією з провідних галузей вітчизняної системи права, яка покликана захищати права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб в сфері публічно-правових відносин. Судовий механізм захисту прав людини дозволяє усунути свавілля з боку державних органів, забезпечуючи проведення в життя принципу її відповідальності за свою діяльність перед людиною.
Методи та критерії оцінювання: Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою і розподіляються таким чином: - 40 балів – поточний контроль; - 60 балів – іспит.
Рекомендована література: 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. gov. ua. 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016. URL : http://www. rada. gov. ua. 3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. – Харків : Право, 2020. – 238 с. 4. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. – Київ : ВД Дакор, 2019. – 224 с 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України ; за заг. ред. Телавльова Д. В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2017. 416 с