Нотаріальний процес

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.42
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М.С. Долинська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Орієнтуватися в системі законодавтсва України про нотаріат та знаходити в ньому необхідну для конкретного випадку норму; аналізувати нормативні акти, що стосуються нотаріальної діяльності та застосовувати їх у своїй практичній діяльності; тлумачити норми Закону України "Про нотаріат"; вчиняти нотаріальні дії; складати проекти угод та заяв; давати пояснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Сімейне право; Земельне право; Договірне право; Державні реєстри в нотаріальній практиці; Спадкування в Україні; Актуальні проблеми реєстрації
Короткий зміст навчальної програми: Формування у студентів системи правових знань у галузі нотаріату та нотаріального процесу; надання знань щодо організації нотаріату в Україні, компетенції нотаріальних органів, правил вчинення нотаріальних дій, правил посвідчення правочинів; вивчення основних положень про видачу свідоцтва виконавцю заповіту та свідоцтва про право на спадщину, охоронні нотаріальні дії, засвідчення вірності копій документів, справжності підписів і вірності перекладу та безспірних юридичних фактів, вчинення виконавчих написів та особливості посвідчення окремих видів договорів; надання практичних навичок застосування законодавства про нотаріат при здійсненні господарської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усні та письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях та ділових іграх, вміння доводити власну думку. Оцінки отримані на практичних заняттях, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни, екзамен.
Рекомендована література: 1. Українське нотаріальне право [Текст] / М. С. Долинська. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 248 с. 2. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України (на допомогу нотаріусу) [Текст]: Практичний посібник (на допомогу нотаріусу) / В. І. Гуменюк, А. С, Довгерт, О. В. Дзера та ін. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 256 с. 3. Нотаріальне право України: Навч. посіб. [Текст] /М. М. Дякович. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 683 с. 4. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України [Текст] / За ред. Є.О. Харитонова. – Харків, 2006. – 552 с. 5. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат». Станом на 01.01.2012 р. [Текст] / О. І. Остапенко, О. В. Шамрай, Ю. І. Руснак та ін.; за заг. ред. О. І. Остапенко. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 608 с. 6. Нотаріат в Україні: Навч. посібник [Текст] / Л. Е. Радзієвська, С. Г. Пасічник [та ін.]; За відп. ред. Л. К. Радзієвської. — К. : Юрінком Інтер, 2000. – 317 с. 7. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. — К. : А.С.К., 2001. – 975 с. 8. Нотаріальний процес: теоретичні основи [Текст] / С. Я. Фурса. — К., 2002. – 320 с. 9. Нотаріат в Україні: курс лекцій [Текст] / Г. С. Семаков, С. П. Кондратова. – К. : МАУП, 2001. – 120 с. 10. Нотаріат в Україні: Підручник [Текст] / За ред. В. В. Комарова. — К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

Нотаріальний процес (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.43
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М.С. Долинська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Орієнтуватися в системі законодавтсва України про нотаріат та знаходити в ньому необхідну для конкретного випадку норму; аналізувати нормативні акти, що стосуються нотаріальної діяльності та застосовувати їх у своїй практичній діяльності; тлумачити норми Закону України "Про нотаріат"; вчиняти нотаріальні дії; складати проекти угод та заяв; давати пояснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Сімейне право; Земельне право; Договірне право; Державні реєстри в нотаріальній практиці; Спадкування в Україні Актуальні проблеми реєстрації
Короткий зміст навчальної програми: Формування у студентів системи правових знань у галузі нотаріату та нотаріального процесу; надання знань щодо організації нотаріату в Україні, компетенції нотаріальних органів, правил вчинення нотаріальних дій, правил посвідчення правочинів; вивчення основних положень про видачу свідоцтва виконавцю заповіту та свідоцтва про право на спадщину, охоронні нотаріальні дії, засвідчення вірності копій документів, справжності підписів і вірності перекладу та безспірних юридичних фактів, вчинення виконавчих написів та особливості посвідчення окремих видів договорів; надання практичних навичок застосування законодавства про нотаріат при здійсненні господарської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усні та письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях та ділових іграх, вміння доводити власну думку. Оцінки отримані на практичних заняттях, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни.
Рекомендована література: 1. Українське нотаріальне право [Текст] / М. С. Долинська. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 248 с. 2. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України (на допомогу нотаріусу) [Текст]: Практичний посібник (на допомогу нотаріусу) / В. І. Гуменюк, А. С, Довгерт, О. В. Дзера та ін. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 256 с. 3. Нотаріальне право України: Навч. посіб. [Текст] /М. М. Дякович. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 683 с. 4. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України [Текст] / За ред. Є.О. Харитонова. – Харків, 2006. – 552 с. 5. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат». Станом на 01.01.2012 р. [Текст] / О. І. Остапенко, О. В. Шамрай, Ю. І. Руснак та ін.; за заг. ред. О. І. Остапенко. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 608 с. 6. Нотаріат в Україні: Навч. посібник [Текст] / Л. Е. Радзієвська, С. Г. Пасічник [та ін.]; За відп. ред. Л. К. Радзієвської. — К. : Юрінком Інтер, 2000. – 317 с. 7. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. — К. : А.С.К., 2001. – 975 с. 8. Нотаріальний процес: теоретичні основи [Текст] / С. Я. Фурса. — К., 2002. – 320 с. 9. Нотаріат в Україні: курс лекцій [Текст] / Г. С. Семаков, С. П. Кондратова. – К. : МАУП, 2001. – 120 с. 10. Нотаріат в Україні: Підручник [Текст] / За ред. В. В. Комарова. — К. : Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.