Проблеми інформаційного права

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Крикавська І.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: – оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; – співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами; – здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки; – оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; – аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів; – обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційне право, правове забезпечення інформаційної безпеки, електронне урядування в публічному управлінні, проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліни «Проблеми інформаційного права» досліджує теоретичні та практичні питання, що пов’язані з проблемами правового регулювання відносин, що виникають у сфері формування та обігу інформації в Україні. Досліджуються актуальні питання інформаційного права; проблеми інформаційних правовідносин; правові основи державної інформаційної політики; проблеми правове регулювання інформаційної діяльності засобів масової інформації; правові режими доступу до інформації; проблеми юридичної відповідальність в інформаційній сфері.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: – усне опитування на практичних заняттях; – виступ на практичних заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо; – тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; – письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, тестових завдань, тощо). Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Поточний контроль – 40 балів Екзамен – 60 балів Загалом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Фігель Ю.О. Інформаційне право: навчальний посібник Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний університет. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 261 с. 2. Міжнародна інформація : навч. посіб. / М. П. Требін [та ін.]. Х. : Право, 2017. 336 с. 3. Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім «АртЕК», 2020. 288 с. 4. ІТ право / [авт. кол.: О.П. Джочка, В.М. Мартин, Ю.Я. Самагальська та ін.] ; за заг. ред. О.С. Яворської. Львів : Левада, 2017. 470 с. 5. Пазюк А.В.Міжнародне інформаційне право: теорія і практика: Фенікс, 2018. 447 с. ISBN 617-7527-07-6.I SBN: 978-966-928-303-0 Скопировать ISBN 6. Сибіга О.М. Кібернетична безпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади: Видавничий дім Гельветика, 2019. 370 с. 7. ІТ право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7 грудня 2018 р.). URL: https://www.academia.edu/38628059