Судово-товарознавча експертиза

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.48
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Проф. Сибірна Рома Іллінічна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. ПС ПС5.3 Володіти усіма знаннями у сфері судових експертиз. ЗН Зн2Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань. УМ Ум1Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур К К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. АВ АВ2Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальний процес Криміналістика
Короткий зміст навчальної програми: Предмет судово-товарознавчої експертизи та зв’язок дисципліни з професійною діяльністю. Концептуальні засади судової експертизи товарів. Державна система стандартизації в Україні. Організація метрологічної служби в Україні. Класифікація та кодування товарів народного вжитку. Експертиза товарів на продовольчих ринках. Товарознавча експертиза основних груп продовольчих товарів. Засоби товарної інформації.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання теоретичні, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - виконання й захист індивідуального наукового дослідного завдання; - форма підсумкового контролю: диференційований залік. Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення диференційованого заліку, результати якого виставляються та еквівалентні сумарній кількості балів за усі передбачені види студентської роботи протягом семестру. До складу завдань залікової роботи, включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Поточний контроль (ПК) – 40 балів: практичні (семінарські) заняття, робота у ВНС, контрольна робота – 34 бали; наукові дослідницькі завдання, реферати, доповіді, проєкти рішень, наукові публікації, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, олімпіаді та інше – 6 балів. Семестровий (підсумковий) контроль (60 балів) - екзамен: тестові завдання різних рівнів складності, казусні завдання (задачі), теоретичні питання (нормативного, проблемного, дискусійного спрямування). Письмова (50 балів) та усна (10 балів) компоненти.
Рекомендована література: Сибірна Р.І. Експертиза товарів народного вжитку: Основні поняття і терміни. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1990. – 48 с. Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 409 с. Ємченко І.В., Батутіна А.П. Експертиза товарів. – К.: ЦУЛ, 2003. – 278 с. Сибірна Р.І., Сибірний А.В., Хомів О.В. Управління якістю судових товарознавчих експертиз//Матеріали УІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (06 грудня 2018 р.)/ Відп. ред. П.О.Куцик. Львів: Видавництво Растр-7, 2018. С. 40-42. Сибірна Р.І., Хомів О.В. Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів, пов’язаних з господарською діяльністю: Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні» (30 травня 2019 р.)/ упор. М.С. Долинська, В.О.Кучер. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 75-77 Сибірна Р.І., Сибірний А.В., Хомів О.В. Актуальні питання якості судово-товарознавчих експертиз: Матеріали УП-ої міжнародної науково-практичної конференції«Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і пос луг» (05 грудня 2019 р.)/ відп. ред. П.О. Куцик, Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. С. 153-154. Сибірна Р.І., Тремба А.С. Судова експертиза на захисті прав людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції«Права людини та національна безпека» (10 грудня 2019 р.). Київ: ПП «Комп’ютерний дизайн», С. 218-221.