Застосування поліграфічних перевірок

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.47
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: доцент Гузела Михайло
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права. ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. ПК5.1 Уміння та навики застосування поліграфних перевірок. Характеризувати зміст суспільних відносин, що регулюються різними галузями права; Аналізувати підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин; Знати підстави та види відповідальності за порушення чинного законодавства; Розуміти статус і функції судової влади в системі правової держави; Проводити конкретний порівняльний аналіз державних і правових структур різних країн світу (парламентських, виборчих, правоохоронних, тощо); Орієнтуватися у системі чинного законодавства, тлумачити чинні законодавчі акти; Аналізувати стан дотримання законності в різних сферах юридичної практики, давати кримінологічну характеристику стану злочинності в окремому населеному пункті, регіоні, державі. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; Здатність демонструвати розуміння основних правових норм та здатність їх застосовувати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Криміналістика.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні засади поліграфних перевірок. Психофізіологічні передумови поліграфних перевірок. Порядок проведення поліграфної перевірки. Умови проведення поліграфних перевірок. Тести поліграфних перевірок. Методики проведення поліграфних перевірок. Використання поліграфа в розкритті злочинів. Протидія поліграфній перевірці.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, контрольна робота (50%) підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: Гузела М. В. Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2019. – № 911, вип. 21. – С. 210–214. Алексеев Л.Г. Психофизиология детекции лжи. Методология. -М.: ООО «Галлея-Принт», 2011. - 108 с., с илл. Варламов В.А., Варламов Г.В. Компьютерная детекция лжи. -М.: «Принт-Центр», 2010. - 944 с. Князев В. Детектор лжи на страже истины: Учебное пособие. -М.: «Принт-Центр»: Минск, 2009. - 360 с.