Територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративним судам України

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.60
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Бортник Н.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розмежовувати територіальну та юрисдикційну підсудність справ адміністративним судам.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні. Супутні і наступні навчальні дисципліни: розгляд окремих категорій справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Становлення адміністративної юстиції в Україні. Поняття, завдання і принципи адміністративного судочинства в Україні. Організація судової влади (адміністративних судів) в Україні. Предметна юрисдикція. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція (підсудність). Учасники судового адміністративного процесу. Докази та доказування в судовому адміністративному процесі. Розгляд окре¬мих категорій адміністративних справ.
Методи та критерії оцінювання: Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою і розподіляються таким чином: - 40 балів – поточний контроль; - 60 балів – іспит.
Рекомендована література: 1. Адміністративне процесуальне право України: навч.-метод. посіб. / Картузова І.О., Козачук Д.А., Осадчій А.Ю., Сарибаєва Г.М. Одесса: Фенікс, 2016. 400 с. 2. Адміністративне судочинство України: теорія та практика: монографія / кол. авт.; за заг. ред. Нечитайла О.М. К.: ВАІТЕ, 2015. 288 с. 3. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / Балакарєва І.М., Бойко І.В., Зелінська Я.С. та ін.; за заг. ред. Писаренко Н.Б. Харків: Право, 2016. 312 с. 4. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: монографія. К.: Прецедент, 2010. 475 с. 5. Білоконь Т.М., Даценко В.М., Доценко О.С. Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика: монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2017. –112 с. 6. Ковалів М.В., Гаврильців М.Т., Стахура І.Б. Адміністративне судочинство: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 596 с. 7. Ковбасюк В. Характеристика об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 85-89. 8. Корчинський А. Принципи адміністративного судочинства як основа захисту прав людини і громадянина. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 4. №876 (15). – С. 151-156. 9. Мілієнко О.А. Принципи адміністративного судочинства та їх класифікація. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 132-139. 10. Сідей Я. Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 196-200.