Розгляд окремих категорій справ адміністративними судами

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.59
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Скочиляс-Павлів Ольга Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; - обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; - оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; - сформувати ґрунтовні знання стосовно розгляду окремих категорій справ адміністративними судами; - спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; - здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; - зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються; - відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика). Супутні і наступні навчальні дисципліни: проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні, територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративним судам України.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення курсу передбачає здобуття знань про форми адміністративного судочинства, правову основу у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, порядок розгляду справ щодо оскарження нормативно-правових актів суб’єктів владних повноважень, види спорів за зверненням суб’єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб та порядок їх розгляду, порядок розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, спори, пов’язані з відносинами публічної служби та компетенційні спори.
Методи та критерії оцінювання: Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою і розподіляються таким чином: - 40 балів – поточний контроль: 20 балів - поточні бали за семінарські заняття; 20 балів - індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат, презентація, тези); - 60 балів – екзамен. Основними методами оцінювання знань студентів є: – усне опитування на семінарських заняттях; – виступ на семінарських заняттях (із доповіддю, у дискусії тощо); – тестування; – письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу); – індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат, тези); – робота в групі на семінарських заняттях; – підсумкове екзаменаційне тестування.
Рекомендована література: 1. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / за заг. ред. Н. Писаренко. Харків: Право, 2016. 312 с. 2. Адміністративне судочинство України: навчальний посібник / Н.П. Бортник, О.І. Остапенко, У.М. Парпан, О.В. Скочиляс-Павлів, Н.В. Лесько; за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. О.І. Остапенка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 236 с. 3. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки. Київ: Центр учбової літератури. 2018. 152 с. 4. Бевзенко В. Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв’язання проблеми по-новому чи неподолані виклики минулого? Право України. 2018. № 2. С. 11-25. 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. URL: http://www. rada. gov. ua. 6. Коваль М.П. Адміністративний судовий процес та особливості розгляду деяких спорів: навчальний посібник у схемах. К.: Видавництво «Юридична література», 2020. 216 с. 7. Константий О. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб'єктивних прав, свобод і законних інтересів: монографія. Київ: Істина, 2015. 544 с. 8. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України; за заг. ред. Журавльова Д. В. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2017. 416 с. 9. Скочиляс-Павлів О., Лесько Н. Спір про право в термінових адміністративних справах за зверненням органів доходів і зборів. Правові горизонти. 2019. № 18 (31). С. 85–90. 10. Тильчик В. Передумови формування системи оскарження в контексті категорії «спір у сфері публічно-правових відносин»: пошук оптимального варіанту. Право та державне управління. 2019. № 2. С. 54-59.