Процесуальне представництво

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.30
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: О.І. Баїк
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: історію становлення процесуального представництва; поняття, ознаки й цілі процесуального представництва; зміст та межі інституту процесуального представництва і його відмінність від інституту представництва в цивільному процесі; види процесуального представництва; правове становище учасників процесуального представництва, їх права та обов'язки, умови та види відповідальності; повноваження представників у цивільному процесі; колізії та прогалини процесуального представництва в цивільному судочинстві. Вміти: застосовувати юридичні поняття та категорії, що характеризують процесуальне представництво; тлумачити та правильно застосовувати правові норми, які регламентують правовідносини у процесуальному представництві; складати проекти процесуальних документів; здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цивільний процес; Практикум цивільного судочинства.
Короткий зміст навчальної програми: Мета: формування знань про процесуальне представництво в цивільному судочинстві, вивчення теорії цивільного процесуального права, аналіз законодавства щодо правового регулювання процесуального представництва.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); захист індивідуального завдання; виконання домашнього завдання, екзамен.
Рекомендована література: 1. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с. 2. Васильев С. В. Гражданский процесс : курс лекций / С. В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2010. – 688 с. 3. Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с. 4. Тертишніков В. І. Цивільний процес України : навч. практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : Юрайт, 2012. – 424 с. 5. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. О. Погрібний, Р. Ф. Гонгало, Н. В. Волкова [та ін.]. – Х. : Одіссей, 2010. – 184 с. 6. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс [Текст] : підручник / М. Й. Штефан. - К. : Ін Юре, 2005. - 624 с. 7. Цивільний процес України. Академічний курс [Текст] : підручник / за ред. С. Я. Фурси. - К. : КНТ, 2009. - (Процесуальні науки). 8. Цивільне процесуальне право України [Текст] : підручник / за заг. ред. С. С. Бичкова. - К. : Атіка, 2009. 9. Комаров В. В. Нотаріат в Україні [Текст] : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Х. : Право, 2011. 10. Цивільний процес України : підручник / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» ; за ред.: Р. М. Мінченко, І. В. Андронова. – Х. : Одіссей, 2012. – 496 с.