Регулювання публічних послуг та процедур

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Сливка М.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Регулювання публічних послуг та процедур» студент повинен демонструвати такі результати навчання: РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. Зн1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Зн2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань. К1. Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. АВ2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Адміністративний процес Адміністративне право Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Проблеми адміністративного права
Короткий зміст навчальної програми: Поняття публічних послуг та їх роль у формуванні правової держави. Державна політика у сфері надання публічних послуг. Правове регулювання функціонування єдиного державного порталу адміністративних послуг. Контроль держави та громадськості за якістю надання публічних послуг. Загальна характеристика та види адміністративних процедур. Суб’єкти адміністративних процедур: поняття, ознаки та види. Структура адміністративних процедур. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюється усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми курсу, індивідуальні контрольні роботи. - Робота в малих групах, доповіді та науково-дослідницькі дискусії, контрольні заходи – 90 балів. - Виконання студентами індивідуальних завдань – 10 балів.
Рекомендована література: 1. Адміністративне право: навч. посібн. // Битяк Ю. П., Гаращук В.М., Зуй В. В. Харків: Право, 2020. 192 с. 2. Битяк Ю. П. Адміністративне право: підручн. Харків: Право, 2020. 392 с. 3. Бородін І. Л. Адміністративне право України: підручник. Київ: Алерта, 2019. 548 с. 4. Галунько В. В., Правоторова О. Адміністративне право України. Повний курс. Херсон: Гельветека, 2020. 584 с. 5. Про адміністративні послуги: Закон України № 5203-VI від 6 вересня 2012 р. (Редакція від 01.07.2020). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. 6. Шарая А. А. Теорія принципів адміністративно-процедурного права: монографія. Херсон: Гельветика, 2019. 400 с.