Актуальні проблеми кримінального права та процесу (судова практика)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Професор Марисюк Костянтин , проф. Канцір Володимир
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати історію розвитку матеріального та процесуального права та його витоків; актуальні, проблемні питання чинного кримінального права, процесуального права; правильно розуміти, тлумачити і застосовувати норми кримінального, кримінального процесуального закону, аналізувати судову практику; формулювати різнопланові рекомендації, що стосуються кваліфікації кримінальних правопорушень, провадження у справі; аналізувати теоретичні розробки у сфері матеріального, процесуального права та робити самостійні висновки. Знати наукові концепції та тенденції щодо матеріального та процесуального права в Україні; основні проблеми доктрини кримінального права і судової практики, а також перспективу подальшого розвитку і удосконалення кримінального права та процесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право, кримінальний процес. Практикум із складання процесуальних документів, Доказування у кримінальному провадженні, Основи кримінально-правової кваліфікації.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права та процесу (судова практика)» – вивчає чинне законодавство, практику й науку про кримінальні правопорушення і покарання, чинне процесуальне законодавство, процесуальну діяльність, теорію й історію кримінального права та процесу, судову практику. Передбачає вивчення комплексу кримінально-правових, процесуальних правових інститутів та теоретичних положень, масиву як практики національних судів так і міжнародних судових інстанцій. Навчальна дисципліна будується на базі матеріального й процесуального права, практики його застосування і науки кримінального права та процесу. Досконале знання кримінального, процесуального законодавства держави є необхідною умовою успішної роботи в судах, правоохоронних органах, під час зайняття юридичною практикою. Опираючись на раніше отриманні знання про основні правові інститути, категорії та поняття кримінального права та процесу, студенти повинні не тільки розуміти, але й аналізувати судову практику, проблемні проблеми з курсу, пропонувати свої обґрунтовані пропозиції до чинного законодавство. Траєкторією моніторингу для вивчення є закономірності і тенденції розвитку кримінального права, процесу, їх засад (принципів), актуальні проблеми теорії і практики, ефективність процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя, особливості статусу відповідних суб’єктів, проблеми забезпечення прав і свобод людини, Навчальна дисципліна опирається на вивчення та узагальнення судової а також слідчої, прокурорської і адвокатської практики, що і є її предметом.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання теоретичні, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - виконання й захист індивідуального наукового дослідного завдання; - форма підсумкового контролю: диференційований залік. Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення диференційованого заліку, результати якого виставляються та еквівалентні сумарній кількості балів за усі передбачені види студентської роботи протягом семестру. До складу завдань залікової роботи, включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Практичні (семінарські) заняття, робота у ВНС – 40 балів; наукові дослідницькі завдання, реферати, доповіді, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, олімпіаді, проєкти рішень, та інше – 40 балів, контрольна робота – 20 балів. Семестрова оцінка є сумарною оцінкою результатів ПК усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та контрольного заходу. Ця інформація доводиться студентам на першому занятті.
Рекомендована література: Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с. Лощицький М. В. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. К.: Професіонал Київ, 2018. 1272 с. Несінов О. М. «Складові успіху в кримінальному процесі». Харків. «Права Людини». 2019. 624 с. URL: http://khpg.org/index.php?id=1566309642. Теорія та практика кримінального права: навчальний посібник / В. С. Канцір, О. Г. Колб, К. Б. Марисюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 220 c. Кримінальний процес України: навч. посібник. За заг. ред. проф. В. С. Канціра. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 444 с.