Актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: О.І. Баїк
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати: – сучасні проблеми визначення предмету, методу і системи господарського права та процесу; – проблемні аспекти правового регулювання господарської діяльності та шляхи їх подолання; – сучасні тенденції розвитку та застосування господарського, господарсько-процесуального законодавства; – особливості державного регулювання господарської діяльності та проблеми його правового забезпечення; – основні тенденції сучасного розвитку судового захисту прав; – особливості правосуб’єктності суб’єктів господарювання та інших учасників відносин у сфері господарювання; – суть основних господарсько-правових інститутів; – проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері господарювання; – специфіку господарсько-процесуального статусу учасників господарського судочинства. Вміти: – самостійно орієнтуватися у чинному господарському т агосподарсько-процесуальному законодавстві та спеціальній літературі; – вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією сфери господарських та господарсько-процесуальних відносин; – виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського права та процесу; – самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання і межах запропонованої конкретної практичної ситуацій, та складати відповідні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Господарське право; Господарський процес; Цивільне право; Цивільний процес; Договірне право; Актуальні проблеми цивільного права та процесу (судова практика); Процесуальне представництво; Організація адвокатської справи; Адвокатура зарубіжних країн; Нотаріальний процес.
Короткий зміст навчальної програми: «Актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика)» – навчальна дисципліна, що орієнтує студентів на поглиблене вивчення актуальних проблемних питань господарського та господарського процесуального права, набуття практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють групу суспільних відносин у сфері господарювання та захисту прав в господарському судочинстві, укладення та забезпечення виконання господарських договорів, господарської та господарсько-процесуальної відповідальності, механізмів захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; оволодіння правилами тлумачення господарсько-правових норм Вивчення дисципліни дозволить сформувати у студентів повне і об’єктивне уявлення про актуальні проблеми господарського права та процесу, з урахуванням положень наявної судової практики у цій сфері відносин. В межах навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика)» формуються знання студентів про наявні проблеми: правового регулювання відносин у сфері господарювання; правового становища суб’єктів господарських правовідносин; правового забезпечення майнової основи господарювання; правового регулювання господарсько-договірної діяльності; антимонопольно-конкурентного регулювання господарської діяльності; господарської діяльності фізичної особи-підприємця та функціонування комерційних юридичних осіб; господарсько-правової відповідальності; правового регулювання в окремих галузях господарювання; захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання в досудовому порядку; підвідомчості та підсудності справ господарським судам; діяльності учасників в господарському процесі; доказування в господарському процесі; судової практики у забезпеченні окремих положень господарського законодавства; застосування господарськими судами аналогії закону і права, судового тлумачення; реформування вітчизняного господарського та господарсько-процесуального законодавства в умовах євроінтеграції. Глибоке засвоєння студентами основних положень цієї навчальної дисципліни, з використанням судової практики у сфері господарського права та процесу, є необхідною умовою формування кваліфікованих фахівців, зокрема, майбутніх адвокатів, юрисконсультів тощо.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом сумування балів за поточний контроль та контрольний захід. Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані й організовуються таким чином, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань. Згідно з навчальним планом і в залежності від загальної кількості навчальних годин дисципліни, на поточний контроль відводиться 40% загальної кількості балів, на контрольний захід – 60% загальної кількості балів. Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу: 100-88 балів – оцінка «відмінно» виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87-80 балів – оцінка «дуже добре» виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79-71 бал – оцінка «добре» виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70-61 бал – оцінка «посередньо» виставляється за посередні знання навчального матеріалу, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60-50 балів – оцінка «задовільно» виставляється за слабкі знання нав-чального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49-26 балів – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25-00 балів – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. Підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів за рахунок проведення протягом семестру семестрових контролів та використання 100-бальної шкали для оцінювання інтегрованих знань студентів із обов'язковим переведенням цих оцінок у державну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно»). За 100-бальною шкалою Університету За державною шкалою За шкалою ЕСТS: 88-100 балів «відмінно» А; 80-87 балів «добре» B; 71-79 балів «добре» С; 61-70 балів «задовільно» D; 50-60 балів «задовільно» Е; 26-49 балів «незадовільно» (з можливістю повторного складання екзамену) FХ; 00-25 балів «незадовільно» (з обов'язковим повторним вивченням модуля) F.
Рекомендована література: 1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (із змін. та допов.). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144. 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017 р.). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12. 4. Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 672 с. 5. Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): навч. посібник / за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 800 с. 6. Актуальні проблеми господарського права : навч. посібник / за ред. В. С. Щербини. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 528 с. 7. Актуальні проблеми господарського права і процесу: матеріали Круглого столу (Київ, 9 листопада 2018 року). Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 260 с. 8. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: навч.-метод. посібник. Київ: КНЕУ, 2002. 248 с. 9. Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій (загальна частина). Київ : Видв-во Ліра-К, 2018. 240 с. 10. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Правова єдність, 2009. 766 с. 11. Господарське право : практикум / А. Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю. О. Моісєєв, Ю. М. Павлюченко та ін. ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. Харків : Право, 2018. 592 с. 12. Господарський кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. В. М. Косака. Київ : Алетра ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. 672 с. 13. Косак В. М. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. 672 с. 14. Кравчук С. Є. Господарське право : навч. посібник. Київ : Кондор, 2009. 264 с. 15. Мілаш В. С. Господарське право : навч. посібник. Харків : Право, 2017. 328 с. 16. Мілаш В. С. Господарське право : навч. посібник для підгот. до іспитів. 6-те вид., змін. Харків : Право, 2019. 336 с. 17. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України / за заг. ред. Д. М. Притики, І. В. Булгакової. Київ : Юстиніан, 2010. 1088 с. 18. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. 3-тє вид., переробл. і доповн. К. : Юрінком Інтер, 2012. 776 с. 19. Постанови пленумів Вищого господарського суду України та Верховного Суду України : практ. посібник / упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. Харків : Право, 2018. 406 с. 20. Постанови Пленуму Верховного Суду в господарському судочинстві. 3-тє вид., допов. і перероб. / упоряд. Вереша Р. В. Київ: Алерта, 2020. 418 с.