Актуальні проблеми цивільного права та процесу (судова практика)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: С.С. Василів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі фахові компетентності: здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності; здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах; здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків; здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню цивільних-правових правопорушень (проступків), вживати заходи для їх усунення; спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів цивільного захисту; здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі цивільного права; спроможність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань; здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у цивільно-правовіій сфері; уміння обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об'єкту і цілям контролю; здатність ефективно здійснювати правове виховання; здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в цивільно-правовій галузі. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні вміння: володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять з цивільного права та процесу; знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з цивільно-правових питань; організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють цивільний захист; узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати; аналізувати умови і причини вчинення цивільно-правових правопорушень, визначати шляхи їх усунення; вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх цивільно-правових обов’язків; вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти цивільного законодавства, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності; використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків й консультацій з цивільно-правових питань; здійснювати наукові дослідження в цивільно-правовій галузі; здійснювати правове виховання; вміти визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати підлеглих для їх виконання та брати на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань; вміти обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об'єкту і цілям контролю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цивільне право; Цивільний процес; Сімейне право; Земельне право; Актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика); Процесуальне представництво.
Короткий зміст навчальної програми: Метою навчальної дисципліни є закріплення знань основних принципів, понять та інститутів цивільного права і процесу, визначення особливостей правового регулювання окремих цивільно-правових інститутів, вироблення навичок опрацювання нормативного матеріалу, вирішення правових проблем під кутом зору сучасного українського законодавства. Завданнями навчальної дисципліни є формування у студентів системи науково-теоретичних знань з проблем цивільного права і процесу, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства в умовах ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем його застосування в юридичній практиці, викладення їх у навчальному процесі.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо; виконання домашнього завдання; екзамен.
Рекомендована література: 1. Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право : наук.-практ. посіб. / О. В. Гетьманцев, О. В. Кіріяк, М. Б. Мельник та ін. – Київ : Правова єдність, 2015. – 448 с. 2. Енциклопедiя цивiльного права України / редкол.: Я. М. Шевченко (вiдп. ред.) та iн. ; Iнститут держави i права iм. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Iн Юре, 2009. – 948 с. 3. Заіка Ю. О. Спадкове право : навч. посіб. / Ю. О. Заіка, Є. О. Рябоконь. – Київ: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с. 4. Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності / І. С. Канзафарова ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Одеса : Астропрінт, 2006. – 261 с. 5. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. – Київ : Алерта, 2017. – 494 с. 6. Красицька Л. В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян : монографія / Л. В. Красицька. – Донецьк : ДІВС МВС України, 2002. – 164 с. 7. Майданик Р. А. Розвиток приватного права України : монографія / Р. А. Майданик. – Київ : Алерта, 2016. – 226 с. 8. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / Р. О. Стефанчук ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 626 с. 9. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / О. Є. Аврамова, О. І. Антонюк, О. В. Батожська та ін. – Київ : Ліра-К, 2016. – 1022 с. 10. Теоретичні проблеми цивільного процесуального права : Підручник / М.М.Ясинок, М.П.Курило, О.В.Кіріяк, О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. – 734с. 11. Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект): Монографія. – К.: Алерта, 2014. – 352 с. 12. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун,В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. — Xарків : Право,2011. — 1352 с. 13. Цивільний процесУкраїни: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих навчальних закладів / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД «Дакор», 2018. -276 с. 14. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Тенденции реформирования органов принудительного исполнения и исполнительного производства в Украине: актуальные вопросы / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Вестник исполнительного производства – 2015. – № 1. – С. 139-149.