Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.001
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Лесько Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: – оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; – проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; – обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; – дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; – аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів; – обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування; – мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; – інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності; – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; – критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань; – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; – зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Адміністративне право, адміністративний процес, проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні, розгляд окремих категорій справ адміністративними судами, територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика)» досліджує теоретичні та практичні питання, що пов’язані з проблемами адміністративного права та процесу. Аналізується реформа судової системи та судова практика, а також перспективи запровадження судового прецеденту в якості джерела права в Україні. Досліджуються рішення судових органів у системі джерел адміністративного права та процесу, а також проблеми застосування адміністративної відповідальності.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: – усне опитування на практичних заняттях; – виступ на практичних заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо; – тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; – письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, тестових завдань, тощо). Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Поточний контроль – 40 балів Екзамен – 60 балів Загалом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Адміністративне процесуальне право: навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с. 2. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. Харків , 2018. 466 с. 3. Ліпкан В. А. Сутність та порядок вирішення службових спорів : 5 монографія. К. : Вид. Ліпкан О.С., 2017. 312 с. 4. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. 5. Адміністративне процесуальне право: навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с. 6. Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах) : навчальний посібник / М. М. Бурбика, М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. Суми : Сумський державний університет, 2019. 108 с.