Організація адвокатської справи

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: Н.М. Павлюк
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Орієнтуватися в системі законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність та знаходити в ньому необхідну для конкретного випадку норму; аналізувати нормативні акти, що стосуються адвокатської справи та застосовувати їх у своїй практичній діяльності; тлумачити норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; складати проекти угод і заяв; пояснення з питань вчинення окремих адвокатських дій; консультації правового характеру; розв’язувати практичні завдання, що виникають при застосуванні норм права до конкретних ситуацій та складати відповідні документи; роз`яснювати особам, які звернулись за правовою допомогою, їх права і обов`язки, а також попереджати про наслідки вчинюваних дій. Вміти: забезпечувати захист життя, здоров’я, прав та законних інтересів громадян; забезпечувати правовий захист інтересів громадян, установ, організацій, підприємств; аналізувати причини та умови вчинення злочинів та правопорушень, розробляти рекомендації щодо їх попередження; працювати самостійно і в команді, комунікувати з колегами з питань наукових досягнень, на загальному рівні, і на рівні спеціалістів; працювати у міжнародному контексті; ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю; наполегливо виконувати отримані завдання; використовувати інформаційні та комунікативні технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Сімейне право; Земельне право; Договірне право; Процесуальне представництво; Участь адвоката у справах міжнародних інституцій; Адвокатське самоврядування.
Короткий зміст навчальної програми: Мета: формування у студентів системи правових знань в галузі адвокатської справи; надання знань щодо організації адвокатської діяльності в Україні, компетенції адвокатів, організації роботи з клієнтами та порядку здійснення представництва їх інтересів; вивчення основних положень про набуття статусу адвоката, організацію місця праці та роботи з клієнтами, особливостей ведення адвокатом різних категорій справ, адвокатської етики; адвокатського досьє; надання практичних навичок застосування законодавства при здійсненні адвокатської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо; виконання домашнього завдання; екзамен.
Рекомендована література: 1. Андрійцьо В. Д. Судове доказування як розумово-процесуальна діяльність у цивільному судочинстві. Адвокат. 2013. № 7. С. 13–2 2. Аракелян М. Р. Адвокатура України – інститут громадянського суспільства: правова природа. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. 11. С. 78–85. 3. Банчук О. А. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України. Київ : Факт, 2004. 504 с. 4. Єлов В.А. Основи адвокатської етики: посіб. викладача. К. : Прецедент, 2010. 132 с. 5. Зейкан Я. П. Адвокат: навички вид., стер. К. : КНТ : Вид. Ліпкан О.С., 2011. 788 с. 6. Ібеківа З. В. Діяльність адвокатури : монографія. Х. : ФІНН, 2011. 248 с. 7. Кучер Т. М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 175–179. 8. Матвеєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність. Юридичний журнал. 2013. № 1. С. 114–132. 9. Матвєєв П. Порівняльний аналіз Правил адвокатської етики. Юридичний журнал. 2013. № 3. С. 120–122. 10. Подоляка А. М. Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2009. № 1. С. 429– 433.

Організація адвокатської справи (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.027
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: Для керівництва курсовою роботою студента призначається науковий керівник із числа науково-педагогічних працівників кафедри за якою закріплене виконання курсової роботи.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою написання курсової роботи є поглиблення і закріплення знань із дисципліни організація адвокатської справи. Завдання курсової роботи: - розвинути здібності студента до поглиблення аналізу наукової літератури з дисципліни організація адвокатської справи, довідковими та періодичними виданнями, чинних нормативно-правових актів і матеріалів юридичної практики; - виробити вміння систематизувати та узагальнювати науковий і практичний матеріал, критично його оцінювати; - закріпити навички формування понять, аргументованого, логічного, грамотного викладу положень з основ адвокатської справи; - розвинути навички у студентів формулювати висновки на основі наукової аргументації; - навчити студентів обґрунтовувати власні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства; - навчити студентів застосовувати ці положення для аналізу юридичної практики. Виконання курсової роботи повинно сприяти формування студентом навичок творчої, дослідницької роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Сімейне право; Земельне право; Договірне право; Процесуальне представництво; Участь адвоката у справах міжнародних інституцій; Адвокатське самоврядування.
Короткий зміст навчальної програми: Професійний рівень юристів багато в чому визначається вмінням правильно тлумачити закони та інші нормативно-правові акти, своєчасно і правильно приймати правові рішення, юридично і грамотно складати правові документи. Ці завдання слід вирішувати протягом всього навчального процесу. Важливе значення в закріпленні теоретичних знань з курсу "Організація адвокатської справи" і формуванню навичок самостійної професійної діяльності та навичок науково-дослідницької роботи займає курсова робота. Написання курсової роботи передбачено навчальними планами і є однією з важливих форм самостійної роботи студента.
Методи та критерії оцінювання: Курсова робота може бути не допущена до захисту у випадку, якщо: в роботі відсутня хоча б одна з обов'язкових структурних частин; зміст роботи не відповідає обраній темі, або викладений матеріал не відповідає темі чи змісту роботи; в роботі використані нечинні нормативні акти; при виявленні фактів переписування матеріалу з інших джерел без посилань; робота написана на тему, яка не передбачена у списку рекомендованих тем і не погоджена з науковим керівником роботи. Захист курсових робіт здійснюється прилюдно, у відповідності до встановленого графіку, затвердженого завідувачем кафедри. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх можливого розв’язання, обговорення основних результатів. При підготовці до захисту курсової роботи студенту перш за все слід почитати рецензію наукового керівника на курсову роботу, в якій вказані як позитивні її сторони, так і недоліки.
Рекомендована література: 1. Андрійцьо В. Д. Судове доказування як розумово-процесуальна діяльність у цивільному судочинстві. Адвокат. 2013. № 7. С.13–22. 2.Аракелян М. Р. Адвокатура України – інститут громадянського суспільства: правова природа. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. 11. С. 78–85. 3. Банчук О. А. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України. Київ : Факт, 2004. 504 с. 4. Єлов В.А. Основи адвокатської етики: посіб. викладача. К. : Прецедент, 2010. 132 с. 5. Зейкан Я. П. Адвокат: навички вид., стер. К. : КНТ : Вид. Ліпкан О.С., 2011. 788 с. 6. Ібеківа З. В. Діяльність адвокатури : монографія. Х. : ФІНН, 2011. 248 с. 7. Кучер Т. М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 175–179. 8. Матвеєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність. Юридичний журнал. 2013. № 1. С. 114–132. 9. Матвєєв П. Порівняльний аналіз Правил адвокатської етики. Юридичний журнал. 2013. № 3. С. 120–122. 10. Подоляка А. М. Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2009. № 1. С. 429– 433.