Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.056
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Парпан У.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні» студент повинен демонструвати такі результати навчання: - проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження - здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. - аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. - мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. - вміти визначати та аналізувати проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні. - мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. - мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур - здійснювати зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються - відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика). Супутні й наступні навчальні дисципліни: розгляд окремих категорій справ адміністративними судами; територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Адміністративне судочинство є однією з провідних галузей вітчизняної системи права, яка покликана захищати права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб в сфері публічно-правових відносин. Судовий механізм захисту прав людини дозволяє усунути свавілля з боку державних органів, забезпечуючи проведення в життя принципу її відповідальності за свою діяльність перед людиною.
Методи та критерії оцінювання: Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою і розподіляються таким чином: - 40 балів – поточний контроль; - 60 балів – іспит. Формами та засобами контролю вивчення навчальної дисципліни є: • усне опитування на семінарських заняттях; • виступ на семінарських заняттях (із доповіддю, у дискусії тощо); • робота в групі на семінарських заняттях; • іспит.
Рекомендована література: 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. gov. ua. 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016. URL : http://www. rada. gov. ua. 3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. – Харків : Право, 2020. – 238 с. 4. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. – Київ : ВД Дакор, 2019. – 224 с 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України /за заг. ред. Р.С. Мельника. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 1030 с 6. Шевченко Анна Василівна. Проблеми доступності адміністративно-юрисдикційного захисту при виконанні судових рішень. Наукові записки. серія: право. Випуск 8. 2020. С. 27-32.

Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.057
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Керівники курсових робіт
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні» студент повинен демонструвати такі результати навчання: - проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження - здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. - аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. - вміти визначати та аналізувати проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні. - мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. - мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур - здійснювати зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика). Супутні й наступні навчальні дисципліни: розгляд окремих категорій справ адміністративними судами; територіальна та юрисдикційна підсудність справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Адміністративне судочинство є однією з провідних галузей вітчизняної системи права, яка покликана захищати права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб в сфері публічно-правових відносин. Судовий механізм захисту прав людини дозволяє усунути свавілля з боку державних органів, забезпечуючи проведення в життя принципу її відповідальності за свою діяльність перед людиною.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів. Основними умовами одержання оцінки є такі: 100-88 - курсова робота виконана вчасно, самостійно, забезпечує повне розкриття теми. Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання чітко окреслені та реалізовані у дослідженні. Автор використовує сучасні аналітичні та методологічні інструментарії. Робота характеризується високою якістю і глибиною теоретико-методологічного аналізу, критичного огляду літературних джерел, наявністю наукової проблематики. Узагальнення і висновки базуються на якісно опрацьованій інформаційній базі, що дозволяє чітко визначити авторську позицію. У роботі розроблені суттєві аспекти впровадження рекомендацій. Відповідь аргументована, проілюстрована бездоганно оформленими наочними матеріалами, свідчить про формулювання власної думки студента щодо предмету дослідження та є логічною, повною. Відповіді на питання правильні та стислі; 87-71 - курсова робота виконана вчасно, теоретичні узагальнення та висновки аналітичної частини, в основному, правильні. Проте, існують несуттєві недоліки у виявлені логічності зв’язку заходів, що пропонуються для вирішення проблем, обґрунтування, що впливає на глибину особистого аналізу студентом фактичної інформації. Застосування сучасного аналітичного інструментарію обмежено. Відповідь студента насичена фактичною інформацією, що відображає відповідні результати проведеного дослідження. Відповіді на питання правильні, але не завжди повні чи конкретні; 70-50 - тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру. Теоретико-аналітична частина та пропозиції обґрунтовано непереконливо, відсутні аргументовані авторські узагальнення та висновки. Є зауваження щодо логічності та послідовності викладеного матеріалу, який носить переважно описовий характер. Робота недбало оформлена. Студент не володіє окремими питаннями теми, не всі відповіді на запитання правильні або повні. Наочні матеріали не в повній мірі відображають зміст виконаної роботи; 49-0 - відсутня логіка у побудові структури дослідження. В роботі відсутнє розуміння мети, завдань, предмету дослідження. Назви окремих розділів не відповідають їх змісту. Теоретичний аналіз та визначення стану процесів, що є предметом розгляду мають компіляційний характер, відсутні посилання на використані літературні джерела. Відсутні самостійність суджень у запропонованих рекомендацій і пропозиції. Оформлення роботи має суттєві недоліки. Доповідь не відображає зміст виконаної роботи, більшість відповідей на питання неправильні, студент не володіє предметом дослідження. Наочні матеріали до захисту роботи відсутні. Робота до захисту не допускається: Роботу подано з порушенням строків, установлених регламентом. Відгук наукового керівника негативний. Студент не володіє поданим матеріалом, не орієнтується у предметі дослідження. Порушена логіка представленого матеріалу. Назви розділів не відповідають змісту. Змістовне наповнення розділів не пов’язано між собою. Оформлення роботи не відповідає вимогам.
Рекомендована література: 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. gov. ua. 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016. URL : http://www. rada. gov. ua. 3. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. – Харків : Право, 2020. – 238 с. 4. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. – Київ : ВД Дакор, 2019. – 224 с 5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України /за заг. ред. Р.С. Мельника. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 1030 с