Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.M.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Скочиляс-Павлів Ольга Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; - обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; - дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; - аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів; - спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; - спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: адміністративне право, цивільне право
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення курсу передбачає здобуття знань про поняття та види інноваційної діяльності, правовий статус технологічних та наукових парків в Україні, правове регулювання франчайзингу, фінансування інноваційної діяльності, зарубіжний досвід правового регулювання інноваційної діяльності, державне забезпечення інноваційної діяльності в Україні, проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: усне опитування на семінарських заняттях, виступ на семінарських заняттях із презентацією, доповіддю, рефератом, контрольна робота, робота в групі на семінарських заняттях. Критерії оцінювання: поточний контроль - 60 балів; підсумкова контрольна робота – 40 балів. Разом за дисципліну - 100 балів
Рекомендована література: 1. Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний аспект): наукове видання / за ред. С. В. Глібка, Ю. Є. Атаманової, О. В. Черкасова. Харків: Право, 2018. 96 с. 2. Денисенко М. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія. Київ: Видавництво "Університетська книга", 2016. 1050 с. 3. Ковалів М.В., Ортинська Н.В., Хомишин І.Ю., Єсімов С.С., Скочиляс-Павлів О.В., Сидор М.Я., Скриньковський Р.М. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2020. 288 с. 4. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнесфоруму (м. Київ, 22 березня 2018 року); відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 200 с. 5. Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення: матеріали конференції (м. Київ, 27 вересня 2017 року); відп. ред. В.С. Шовкалюк. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 188 с. 6. Світлична Ю. Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Публічне право. 2017. № 2 (26). С. 78-84.