Проблеми адміністративного права

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.M.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Гулак Л.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: -оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; -проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; -обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; -дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; -аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів; -обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування; -мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: адміністративне право, адміністративне судочинство. Супутні навчальні дисципліни: проблеми адміністративного судочинства в Україні, розгляд окремих категорій справ адміністративними судами.
Короткий зміст навчальної програми: Актуальні проблеми адміністративного права – навчальна дисципліна, завданням якої є поглиблене вивчення сутності і змісту трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державного управління і охоплюють реформування структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державної служби, територіального устрою України на засадах втілення нової управлінської ідеології і взаємовідносин держави з громадянським суспільством. У ній розглядаються нові погляди на роль, зміст і систему адміністративного права в демократичній, правовій державі, основні напрямки розвитку і реформування адміністративного законодавства.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування на семінарських заняттях, виступ на семінарських заняттях із індивідуальним науково-дослідним завданням (презентацією, доповіддю), письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань тощо),робота в групі на семінарських заняттях - (60%); підсумкова контрольна робота – (40%)
Рекомендована література: 1. Загальне адміністративне право: підручник / І. С. Гриценко, Р. С.  Мельник, А. А. Пухтецька та ін.; за заг. ред. І. С. Гриценка. К.: Юрінком Інтер. 2017. 568 с. 2. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Іваха В. О., Гаврильців М. Т., Лук’янова Г. Ю., Гурковський М. П., Кісіль Р. В. Проблеми організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС. 2017. 553 с. 3. Остапенко О.І., Ковалів М. В., Єсімов С. С., Гулак Л.С., Отчак Н.Я., Остапенко Л.О. Адміністративне право України. Загальна частина: навч. посібник. Львів: “Сполом”. 2019. 504 с. 4. Остапенко О.І., Ковалів М. В., Єсімов С. С., Гулак Л.С., Лук’янова Г.Ю., Ніканорова О.В., Цьвок М.С. Адміністративне право України. Загальна частина. Видання друге, доповнене: навч. посібник. Львів: “Сполом”. 2021. 616 с.