Криміналістичні експертизи

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.044
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: доцент Бараняк Володимир Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання (РН) РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Результати навчання професійного спрямування (ПС) ПС5.2 Мати фундаментальні знання про основи практичних прийомів криміналістичної експертизи. Знання (Зн) Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Уміння/навички (Ум) Ум1 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Комунікація (К) К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Автономія та відповідальність (АВ) АВ2 Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Криміналістика, Кримінальний процес, Судова експертологія, Провадження судових експертиз.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття судово-криміналістичної експертизи. Класифікація судово-криміналістичних експертиз: за місцем проведення; за послідовністю проведення; за обсягом дослідження; за чисельністю складу виконавців експертних досліджень; за змістом спеціальних знань; за обов’язковістю. Роди та види криміналістичних експертиз. Закономірності та особливості виникнення нових видів експертних досліджень. Зв’язок криміналістичної експертизи з іншими видами судових експертиз. Відмінності криміналістичної експертизи від інших судових експертиз. Висновок експерта. Електронний висновок експерта в кримінальному провадженні. Історія розвитку та сучасний стан криміналістичної експертизи. Судово - почеркознавча експертиза. Теоретичні положення судово-трасологічної експертизи. Трасологічна експертиза слідів рук (дактилоскопія). Трасологічна експертиза слідів ніг людини та взуття. Теоретичні положення судово-балістичної експертизи. Судово-балістична експертиза ручної вогнепальної зброї та її частин. Судово-балістична експертиза боєприпасів, їх частин та слідів пошкоджень. Експертиза холодної зброї. Судова експертиза вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху. Теоретичні положення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин, виробів. Криміналістична експертиза наркотичних засобів та психотропних речовин. Криміналістична експертиза об’єктів дорожньо-транспортної пригоди (лакофарбові покриття, паливно-мастильні матеріали, волокна, метали, скло, пластмаси).
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання теоретичні, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - виконання й захист індивідуального наукового дослідного завдання; - форма підсумкового контролю: диференційований залік. Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення диференційованого заліку, результати якого виставляються та еквівалентні сумарній кількості балів за усі передбачені види студентської роботи протягом семестру. До складу завдань роботи, включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Поточний контроль (ПК) – 40 балів: практичні (семінарські) заняття, робота у ВНС, контрольна робота – 24 бали; наукові дослідницькі завдання, реферати, доповіді, проєкти рішень, наукові публікації, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, олімпіаді та інше – 16 балів. Семестровий (підсумковий) контроль (60 балів) - екзамен: тестові завдання різних рівнів складності, казусні завдання (задачі), теоретичні питання (нормативного, проблемного, дискусійного спрямування). Письмова (50 балів) та усна (10 балів) компоненти.
Рекомендована література: Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року. Туркот М. С. Експертизи у кримінальному провадженні: науково-практичний посібник / М. С. Туркот, Н. В. Нестор, А. В. Столітній; за заг. ред. А. В. Столітнього. – Київ: Норма права, 2020. – 308 с. Нестор Н. В. Судові експертизи в процесуальному праві України: навчальний посібник / Н. В. Нестор , О. Г. Рувін. – Київ: Ліра-К, 2019. – 424 с. Столітній А. В. Електронний висновок експерта в кримінальному провадженні. // Криміналістика і судова експертиза. – 2019. – № 64. – С. 102 – 111. Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посіб. /за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с. Криміналістична техніка: визначення та ілюстрації: навч. наоч. посіб. / В. М. Бараняк, О. М. Гумін, В. Л. Ортинський, А. С. Крижановський; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.. В. Л. Ортинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 144 с.: іл.

Криміналістичні експертизи (курсова робота)

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.045
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: доцент Бараняк Володимир Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Результати навчання (РН) РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Результати навчання професійного спрямування (ПС) ПС5.2 Мати фундаментальні знання про основи практичних прийомів криміналістичної експертизи. Знання (Зн) Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Уміння/навички (Ум) Ум1 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур Комунікація (К) К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються Автономія та відповідальність (АВ) АВ2 Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Криміналістика, Кримінальний процес, Судова експертологія, Провадження судових експертиз.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота є однією з форм самостійної творчої роботи студента. Під час написання курсової роботи студент більш поглиблено здійснює дослідження конкретних наукових напрямів, тем і обов’язково підкріплює власними друкованими матеріалами, що є складовими частинами навчальної дисципліни, в межах якої виконується робота. Студенти обирають теми курсових робіт з переліку запропонованого кафедрою. Кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист.
Методи та критерії оцінювання: Застосовуються методи автентичного оцінювання, як перманентного, комунікативного процесу між студентом та науковим керівником, з моменту вибору теми курсової роботи, складання плану, написання розділів, апробації, висновків, пропозицій до захисту проекту. Формалізований процес визначення рівня опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання під час написання курсової роботи. Відповідно до «Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів», якість курсового проекту (роботи) оцінюється за такими критеріями: відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, графіків та таблиць; наявність елементів науково-дослідного характеру; використання комп’ютерних технологій; оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів. Курсова робота оцінюється за 100 бальною шкалою: «незадовільно» (0-49 балів), задовільно (50-70 балів), добре (71-87 балів), відмінно (88-100 балів)
Рекомендована література: Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року. Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посіб. /за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с. Криміналістика: [навч.посіб.] /Р.І.Благута, Р.І.Сибірна, В.М.Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В.Пряхіна. – К.: Атіка”, 2012. – 496 с. Криміналістична техніка: визначення та ілюстрації: навч. наоч. посіб. / В. М. Бараняк, О. М. Гумін, В. Л. Ортинський, А. С. Крижановський; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.. В. Л. Ортинського. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 144 с.: іл. Столітній А. В. Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. Київ: Норма права, 2020. 308 с. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / ред. кол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. Нац. акад. прав. Наук України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 952 с.