Адвокатура зарубіжних країн

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.029
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: І.О. Личенко
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: правові засади діяльності адвокатів у зарубіжних країнах; основні закономірності формування та розвитку правового забезпечення функціонування адвокатури в зарубіжних країнах; особливості взаємодії адвокатури з органами публічного управління зарубіжних країн в рамках процедур конституційної, кримінальної, адміністративної та інших галузей права; актуальні теоретичні проблеми функціонування алвокатури у зарубіжних країнах. Вміти: застосовувати юридичні поняття та категорії, що характеризують діяльність адвокатури у зарубіжних країнах; тлумачити та правильно застосовувати правові норми зарубіжних країн, які регламентують функціонування адвокатури у міжнародній практиці; складати проекти юридичних документів в міжнародній адвокатській практиці; здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Організація адвокатської справи; Участь адвоката у справах міжнародних інвестицій.
Короткий зміст навчальної програми: Метою є формування знань про адвокатуру в міжнародній практиці та її місце в системі правових інституцій зарубіжних країн, типологію адвокатур держав світу, правовий статус адвоката, правові гарантії його діяльності в іноземних країнах; набуття практичних навичків щодо застосування теоретичних знань. Завданням є вивчення студентами нормативно-правових джерел, які регулюють адвокатську діяльність у зарубіжних країнах, формування навиків роботи з іноземними правовими актами, аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм і правових відносин, що є об'єктом професійної діяльності адвоката у зарубіжних країнах.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); захист індивідуального завдання; виконання домашнього завдання.
Рекомендована література: 1. Гловацький І.Ю. Адвокатура зарубіжних країн. Англія. Німеччина. Франція: навчально- практичний посібник / І. Ю. Гловацький. - Київ : Атіка, 2007. - 587 с. 2. Баженова Б. М. Основні положення Кодексу адвокатів Греції / Б. М. Баженова // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2004. - № 5. - С. 54-59. 3. Бугаренко А. И. Бесплатная юридическая помощь в некоторых зарубежных странах / А. И. Бугаренко // Адвокатская практика. - 2010. - № 5. - С. 43-46. 4. Насадюк О. Про австралійську адвокатуру / О. Насадюк // Український адвокат. - 2008. - № 12. - С. 38-39. 5. Олійників О. В. Японський юридичний світ. Перші враження / О. В. Олійників // Адвокат. - 2009. - № 1. - С. 41-48 6. Пронин А. В. Институт адвокатуры в Австрийской Республике / А. В. Пронин // Евразийская адвокатура. - 2013. - № 2. - С. 28-30. 7. Профессия адвоката. Сборник работ о французской адвокатуре / сост. А. В. Поляков. - М. : Статут, 2006. - 367 c. 8. Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: особливості формування і розвитку / В. Святоцька // Право України. - 2011. - № 10. - С. 247-253. 9. Святоцький О. Адвокатура Англії / О. Святоцький // Адвокатура. - 2005. - 28 квітня ( № 8). - С. 6. 10. Святоцький О. Адвокатура Канади / О. Святоцький // Адвокатура. - 2005. - 26 травня (№ 10). - С. 8-9.