Електронне урядування в публічному управлінні

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.053
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Крикавська І.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні демонструвати такі результати навчання: - вміння оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; - мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; - вміння інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності; - показати фундаментальні правові знання у сфері електронного урядування в публічному управлінні; - вміння критично осмислювати проблеми у галузі та на межі галузі знань; - здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; - зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються; - управління робочими або начальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Адміністративне право Інформаційне право Правове забезпечення інформаційної безпеки
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення дисципліни «Електронне урядування в публічному управлінні» студенти ознайомляться з теоретичними та практичними питаннями, пов’язаними з правовими засадами становлення електронного урядування. Буде розглянуто організаційно-правове забезпечення електронного урядування в Україні, розкрито зміст інформаційної інфраструктура електронного урядування, досліджено електронні адміністративні послуги, організацію розробки і впровадження системи «Електронний парламент», «Електронний суд», «Портал Дія» та інші, охарактеризовано електронний уряд, методи та принципи його організації, електронний документообіг, висвітлено питання, пов’язані із інформаційною безпекою в електронному урядуванні.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: – усне опитування на практичних заняттях; – виступ на практичних заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо; – тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; – письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, тестових завдань, тощо). Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Поточний контроль – 40 балів Екзамен – 60 балів Загалом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Кальниш Ю. Г. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. Полтава : РВВ ПДАА, 2015.- 279 c. 2. Кукорін О. Б. Електронний документообіг та захист інформації : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2015. 82 с. 3. Наумік-Гладка К. Г. Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України / К. Г. Наумік-Гладка // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 87-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_13 4. Малишев М.А. Проблема неузгодженості понятійно-термінологічної складової українського законодавства у сфері боротьби з кіберзлочинністю:матеріали XVIII звітної студентської наукової конференції (16 травня 2015 року, м. Одеса) : у 3 т. Т. 3 / відп. ред. М.В.Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 296 5. Hermann-Josef Blanke, Ricardo Perlingeiro The Right of Access to Public Information. Springer-Verlag GmbH Germany: part of Springer Nature, 2018. 6. Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство : наукове видання. – (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с. 7. ІТ право / [авт. кол.: О.П. Джочка, В.М. Мартин, Ю.Я. Самагальська та ін.] ; за заг. ред. О.С. Яворської. – Львів : Левада, 2017. – 470 с. – ISBN 617-7527-07-6. 8. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.URL: https://www.academia.edu/35173056/ 9. ІТ право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції URL: https://www.academia.edu/38628059