Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.022
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Сірант Мирослава Миколаївна, Мельниченко Богдана Боданівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Інтегральна компетентність (ІНТ): Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права. Загальні компетентності (ЗК): ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗКЗ. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): СК1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для роз’яснення складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції. СК6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні. СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів. СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності. СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника. СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. Результати навчання (РН) РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми конституційного та міжнародного права, 2. Теорія та практика конституціоналізму. Наступні навчальні дисципліни: 1. Європейські традиції та стандарти самоврядування місцевих громад
Короткий зміст навчальної програми: Практика в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах. Практика в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах. Практика в юридичних службах підприємств, установ, організацій. Практика місцевих та апеляційних судах. Практика в державному нотаріаті (приватних нотаріусів). Практика в адвокатських об’єднаннях (приватних адвокатів). Поглиблення знань і набуття практичного досвіду з управління навчальним закладом на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з: 1) нормативними актами, що визначають правовий статус підприємства, установи, організації - бази практики; 2) структурою бази практики; 3) основними правовими напрямами діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 4) основами діловодства та архівної справи, аналізу статистичних даних; 5) зразками окремих процесуальних документів (узагальнення досвіду); 4) плануванням роботи підприємства, установи, організації - бази практики; 5) формами та методами організаційної діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 6) основними формами взаємодії з громадськістю та іншими суб’єктами правовідносин; 7) основними видами документації: переліком обов'язкової ділової документації і термінами її зберігання. Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання. Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту. Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, виконання індивідуального завдання – 100 балів. Разом – 100 балів. Звіт з практики студенти захищають перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять 3 особи: керівники практики – від університету і, по можливості, від бази практики, а також викладачі дисциплін фахової підготовки. Формою контролю результатів захисту звіту з практики є диференційований залік. Оцінювання результатів практики студентів проводиться за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведенням бальних оцінок до національної шкали (з виставленням семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно»). Оцінка «відмінно» ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних відповідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка «добре» ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка «задовільно» ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60 % і чітких відповідей на більшість поставлених запитань. Загалом при оцінюванні результатів проходження студентом виробничої практики враховуються: – повнота виконання робочої програми виробничої практики; – знання нормативної бази діяльності організацій, установ, підприємств; – здатність аналізувати виконану роботу, стан чинного законодавства, документів, що регламентують діяльність установи чи посадової особи; – рівень сформованості практичних вмінь і навичок; – змістовність та якість виконання індивідуальних завдань; – оформлення та стиль звіту; – відгуки керівників практики. Звіти з практики студенти захищають в університеті упродовж перших двох тижнів навчальних занять після завершення практики.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 2.Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02 червня 2011 р. № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577. 3. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 4. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 p. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 6. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190. 7. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41 Ст. 379. 8. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383. 9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, 43. Ст. 529. 10. Ковальчук В. Б., Іщук С. І. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації : монографія. Острог : Вид-во НУ «Острозька академія» 2013. 268 с. 12. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с. 13. Романюк С. А. Децентралізація: теорія та практика застосування : монографія. Київ : НАДУ. 2018. 216 с.

Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.028
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М. Тарнавська
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Проходження практики передбачає набуття студентом таких спеціальних компетентностей: знання основ та стандартів юридичних професій та їх роль у суспільстві; знання прецедентної практики Європейського Суду з прав людини; навички складання проектів юридичних документів; навички консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнта, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Договірне право; Процесуальне представництво; Організація адвокатської справи; Участь адвоката у справах міжнародних інституцій; Адвокатське самоврядування; Нотаріальний процес
Короткий зміст навчальної програми: Мета практики магістрів – оволодіння студентами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності, формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідним є: 1) ознайомлення із завданням на практику магістра, яке видається на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в галузі правознавства (про існуючі методи і принципи, форми захисту порушених прав, тощо); 3) всебічне ознайомлення з правовим забезпеченням діяльності адвокатури, нотаріату, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів суду, прокуратури, юстиції тощо.
Методи та критерії оцінювання: Звіт про практику
Рекомендована література: 1. Цивільний кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 2. Господарський кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Юридична газета: періодичне видання. URL: http://yur-gazeta.com/ 4. Юридична практика: періодичне видання. URL: http://pravo.ua/ 5. Закон і бізнес: періодичне видання. URL: zib.com.ua

Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.034
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Доц. Бараняк В.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основна мета практики - поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо їх застосування, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження. Проходження практики студентів повинне забезпечити збір, аналіз та узагальнення вивчених матеріалів. Тому керівник практики студентів повинен видати завдання на практику. Для досягнення основної мети практики зі спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» студент повинен вирішити наступний комплекс задач дослідницького і управлінсько-практичного характеру: 1) ознайомлення із завданням на практику, які видаються на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в сфері судової експертизи; 3) ознайомлення з структурою і діяльністю експертних установ, а також, ознайомлення з нормативними матеріалами, якими передбачена їх діяльність, з правилами складання експертної документації. 4) проведення дослідження та інтерпретація ¦ його результатів, додатковий збір теоретичного матеріалу (в разі потреби); 5) повне виконання циклу практики, що завершується отриманням практичних рішень, придатних для безпосередньої реалізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право, Криміналістика, Експертиза у судочинстві, Кримінальний процес.
Короткий зміст навчальної програми: Практична підготовка студентів спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержанні в процесі вивчення загальних спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосувальної практичної діяльності. В період практики студент стає учасником практичної діяльності із застосуванням правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Тому метою практики студентів є : - закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права; - придбання навиків та умінь із застосуванням теоретичних знань у практичній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Звіт практики захищається студентом з диференційованою оцінкою в комісії, призначеній завідувачем кафедри.
Рекомендована література: Програма практики за темою магістерської роботи для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза» / Укл.: О.М. Гумін, О.І. Ромців, Р.І. Кулинський – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 21 с.

Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.040
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М. Тарнавська
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Проходження практики передбачає набуття студентом таких спеціальних компетентностей: знання основ та стандартів юридичних професій та їх роль у суспільстві; знання прецедентної практики Європейського Суду з прав людини; навички складання проектів юридичних документів; навички консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнта, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Цивільне право; Договірне право; Процесуальне представництво; Організація адвокатської справи; Участь адвоката у справах міжнародних інституцій; Адвокатське самоврядування; Нотаріальний процес
Короткий зміст навчальної програми: Мета практики магістрів – оволодіння студентами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності, формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідним є: 1) ознайомлення із завданням на практику магістра, яке видається на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в галузі правознавства (про існуючі методи і принципи, форми захисту порушених прав, тощо); 3) всебічне ознайомлення з правовим забезпеченням діяльності адвокатури, нотаріату, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів суду, прокуратури, юстиції тощо.
Методи та критерії оцінювання: Звіт про практику
Рекомендована література: 1. Цивільний кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 2. Господарський кодекс України від 3 січня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Юридична газета: періодичне видання. URL: http://yur-gazeta.com/ 4. Юридична практика: періодичне видання. URL: http://pravo.ua/ 5. Закон і бізнес: періодичне видання. URL: zib.com.ua

Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.046
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Доц. Бараняк В.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основна мета практики - поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо їх застосування, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження. Проходження практики студентів повинне забезпечити збір, аналіз та узагальнення вивчених матеріалів. Тому керівник практики студентів повинен видати завдання на практику. Для досягнення основної мети практики зі спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» студент повинен вирішити наступний комплекс задач дослідницького і управлінсько-практичного характеру: 1) ознайомлення із завданням на практику, які видаються на початку керівником практики, як правило, в загальній формі; 2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в сфері судової експертизи; 3) ознайомлення з структурою і діяльністю експертних установ, а також, ознайомлення з нормативними матеріалами, якими передбачена їх діяльність, з правилами складання експертної документації. 4) проведення дослідження та інтерпретація ¦ його результатів, додатковий збір теоретичного матеріалу (в разі потреби); 5) повне виконання циклу практики, що завершується отриманням практичних рішень, придатних для безпосередньої реалізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право, Криміналістика, Експертиза у судочинстві, Кримінальний процес.
Короткий зміст навчальної програми: Практична підготовка студентів спеціальності 8.18010003 «Судова експертиза» є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержанні в процесі вивчення загальних спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосувальної практичної діяльності. В період практики студент стає учасником практичної діяльності із застосуванням правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Тому метою практики студентів є : - закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права; - придбання навиків та умінь із застосуванням теоретичних знань у практичній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Звіт практики захищається студентом з диференційованою оцінкою в комісії, призначеній завідувачем кафедри.
Рекомендована література: Програма практики за темою магістерської роботи для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза» / Укл.: О.М. Гумін, О.І. Ромців, Р.І. Кулинський – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. – 21 с.

Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.052
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Скочиляс-Павлів О.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження/ РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ2 Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Наступні навчальні дисципліни: 1. Електронне урядування в публічному управлінні; 2. Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення знань і набуття практичного досвіду з управління навчальним закладом на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з: 1) нормативними актами, що визначають правовий статус підприємства, установи, організації - бази практики; 2) структурою бази практики; 3) основними правовими напрямами діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 4) основами діловодства та архівної справи, аналізу статистичних даних; 5) зразками окремих процесуальних документів (узагальнення досвіду); 4) плануванням роботи підприємства, установи, організації - бази практики; 5) формами та методами організаційної діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 6) основними формами взаємодії з громадськістю та іншими суб’єктами правовідносин; 7) основними видами документації: переліком обов'язкової ділової документації і термінами її зберігання. Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання. Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту. Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку.
Методи та критерії оцінювання: Процес оцінювання знань студентів передбачає: - перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку; - захист звіту студентом. Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних відповідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань
Рекомендована література: 1. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 3. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41 Ст. 379. 4. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07 червня 2001 p. № 2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175. 5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, 43. Ст. 529. 6. Ковальчук В. Б. Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму : колективна монографія / В. Б. Ковальчук, С. М. Білостоцький, І. І. Забокрицький, Мартинюк Р.С., І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020. 271 c. 7. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. Київ: Інститут громадянського суспільства,2017.110 с. 8. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с.

Професійна практика

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.O.058
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Лектор: Скочиляс-Павлів О.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження/ РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. Зн2 Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузі знань Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності К1 Зрозуміле недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються АВ2 Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (судова практика) Наступні навчальні дисципліни: 1. Електронне урядування в публічному управлінні; 2. Проблеми правового регулювання інформаційно-комунікаційної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення знань і набуття практичного досвіду з управління навчальним закладом на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з: 1) нормативними актами, що визначають правовий статус підприємства, установи, організації - бази практики; 2) структурою бази практики; 3) основними правовими напрямами діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 4) основами діловодства та архівної справи, аналізу статистичних даних; 5) зразками окремих процесуальних документів (узагальнення досвіду); 4) плануванням роботи підприємства, установи, організації - бази практики; 5) формами та методами організаційної діяльності підприємства, установи, організації - бази практики; 6) основними формами взаємодії з громадськістю та іншими суб’єктами правовідносин; 7) основними видами документації: переліком обов'язкової ділової документації і термінами її зберігання. Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання. Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту. Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку.
Методи та критерії оцінювання: Процес оцінювання знань студентів передбачає: - перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку; - захист звіту студентом. Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання програми практики та ґрунтовних відповідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики. Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань
Рекомендована література: 1. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 2. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43. 3. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41 Ст. 379. 4. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07 червня 2001 p. № 2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175. 5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41-42, 43. Ст. 529. 6. Ковальчук В. Б. Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму : колективна монографія / В. Б. Ковальчук, С. М. Білостоцький, І. І. Забокрицький, Мартинюк Р.С., І. Д. Софінська. Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020. 271 c. 7. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. Київ: Інститут громадянського суспільства,2017.110 с. 8. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с.