Доказування у кримінальному провадженні

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.035
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Професор Канцір Володимир
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практикум із складання процесуальних документів; Актуальні проблеми кримінального права та процесу (судова практика); Основи кримінально-правової кваліфікації.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття за зміст теорії доказування у кримінальному провадженні. Поняття та ознаки доказів. Класифікація доказів. Поняття та класифікація джерел доказів. Цифрові (електронні) джерела доказів. Предмет та межі доказування у кримінальному провадженні. Поняття та етапи процесу доказування. Поняття, сутність та класифікація слідчих і судових версій. Учасники доказування у кримінальному провадженні. Захист доказів у кримінальному провадженні. Доказування у кримінальному провадження на стадії досудового розслідування. Доказування під час судового провадження. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо окремих категорій справ. Фундаментується на узагальненні слідчої, судової, прокурорської і адвокатської (правозахисної) практики.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики успішності навчання, формами виміру рівня засвоєння знань з навчальної дисципліни є: - усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; - виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо); - тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; - письмова контрольна робота (відповіді на питання теоретичні, вирішення практичних завдань (казусів), тестових завдань, тощо); - виконання й захист індивідуального наукового дослідного завдання; - форма підсумкового контролю: диференційований залік. Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення диференційованого заліку, результати якого виставляються та еквівалентні сумарній кількості балів за усі передбачені види студентської роботи протягом семестру. До складу завдань роботи, включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Поточний контроль (ПК) – 40 балів: практичні (семінарські) заняття, робота у ВНС, контрольна робота – 24 бали; наукові дослідницькі завдання, реферати, доповіді, проєкти рішень, наукові публікації, участь у ділових чи імітаційних іграх, конференції, олімпіаді та інше – 16 балів. Семестровий (підсумковий) контроль (60 балів) - екзамен: тестові завдання різних рівнів складності, казусні завдання (задачі), теоретичні питання (нормативного, проблемного, дискусійного спрямування). Письмова (50 балів) та усна (10 балів) компоненти.
Рекомендована література: Доказування у кримінальному провадженні: курс лекцій. [О. О. Бондаренко, Г. І. Глобенко, В. В. Романюк та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. О Юхна. Харків: ХНУВС. 2018. 156 с. Вапнярчук В. В. Теоретичні основи кримінального процесуального доказування. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Храків. 2018. 492 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15838/1/Vapnyarchuk_2018_dus.pdf Несінов О. М. «Складові успіху в кримінальному процесі». Харків. «Права Людини». 2019. 624 с. URL: http://khpg.org/index.php?id=1566309642. Туркот М.С., Столітній А.В., Шмаленя С.В., Снігар М.І. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. К.: Норма права. 2020. 1504 с. Кримінальний процес України: навч. посібник. За заг. ред. проф. В. С. Канціра. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 444 с. Доказове право: навч. посібник. За заг. ред. проф. В. С. Канціра. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021.