Державні реєстри в нотаріальній практиці

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.041
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М.О. Німак
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх з уже наявними; здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; уміння розвязувати поставлені задачі та приймати відповідні обгрунтовані рішення; визначеність та наполегливість при виконанні отриманих завдань та відповідальність за якість виконуваної роботи; орієнтуватися у системі міжнародно-правових інститутів захисту прав людини; орієнтуватися у системі чинного законодавства, тлумачити чинні законодавчі акти; давати правильну юридичну кваліфікацію: оцінювати докази в юридичних справах цивільного, адміністративного, господарського, кримінального характеру; використовувати основні методи виявлення, фіксації, вилучення і дослідження доказів; застосовувати науково-обгрунтовані прийоми планування і організації юридичного процесу, розв'язання конкретних справ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цивільне право; Господарське право; Актуальні проблеми реєстрації; Нотаріат; Нотаріальний процес; Спадкування в Україні.
Короткий зміст навчальної програми: Мета - отримання студентами теоретичних знань та прктичних умінь і навичок роботи по реєстрації нотаріальних дій в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі, а також по вчиненню реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків та підготовка студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); захист індивідуального завдання; виконання домашнього завдання.
Рекомендована література: 1. Дякович М.М. Нотаріальне право України. - К.: Правова Єдність. - 2011 2. Єрух А.М., Козьяков Ю.М., Круковес Н.В. Довідник нотаріуса. - К.: Видавництво Істина, 2001. 3. Зайцева Т.І. Нотариальная практика: ответы на вопросы. - М.: Волтерс Клувер, 2010. 4. Котик Е. Психологический портрет нотариуса-профессионала. // Мала енциклопедія нотаріуса. -2005. -№3. -с.36-44. 5. Лауріні Дж. Нотаріат як суцільний інститут-гарант прав громадян та державних інтересів - Нотаріальний вісник, 1999, №5-6. 6. Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В.В. Комарова. - К.: Юрінком Інтер, 2006. 7. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. -К.: Знання, 2008. 8. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні. -К.: Юрінком Інтер. -2000. 9. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. -К.: А.С.К. -2001. 10. Долинська М. С. Особливості вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2011. - Вип. 53. - С.197-203.