Договірне право

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.E.042
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М.І. Тарнавська
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Характеризувати зміст суспільних відносин що регулюються різними галузями права; знати підстави та види відповідальності за порушення чинного законодавства; знати порядок розгляду спорів про право; використовувати методи політичної діяльності для організації політичної системи держави; проводити конкретний порівняльний аналіз державних і правових структур різних країн світу (парламентських, виборчих, правоохоронних); орієнтуватись у системі чинного законодавства, тлумачити чинні законодавчі акти; надавати правильну юридичну кваліфікацію: оцінювати докази в юридичних справах; використовувати основні методи виявлення, фіксації, вилучення і дослідження доказів; застосовувати науково-обгрунтовані прийоми планування і організації юридичного процесу, розв'язання конкретних справ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цивільне право; Господарське право.
Короткий зміст навчальної програми: Мета - вміння тлумачити та застосовувати на практиці норми договірного права. Завдання - знати норми цивільного та господарськогно права, що регулюють укладення, виконання, припинення договорів; визнання договорів недійсними та відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання; базові уявлення про договірну роботу юрисконсульта суб'єкта господарювання; вміння працювати з юридичною інформацією, здійснювати її пошук, підбір опрацювання та аналіз; здатність до аналізу, оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел; розуміння специфіки окремих видів договорів; баченння прикладного значення наукових досліджень дисципліни (класифікацій, визначень тощо), грамотність та точність у висловлюваннях, коректне вживання професійної термінології.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних (семінарських) заняттях; виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); захист індивідуального завдання; виконання домашнього завдання.
Рекомендована література: 1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с. 2. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та доп. - К.: Правова єдність, 2009. – 766 с. 3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І Харитонова. - Х.: Одіссей, 2007. - 831 с. 4. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 896 с. 5. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200 с. 6. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. - 536 с. 7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. - К.: Істина, 2007. 8. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України 2-е видання, перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 720 с. 9. Підприємницьке право: Підручник / за ред.. О.В. Старцева. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Істина, 2007. - 864 с. 10. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: зб. Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. - Д.: Дніпрокнига, 2008. - 1056 с..