Історія державності, культури і техніки України

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Мельник Р. І., старший викладач
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: історичний досвід, культурні традиції України та наукового поступу в європейському контексті; зв’язки між історичними подіями й сучасними діями людини; досвід історико-культурних практик людини; систему історико-культурних знань, яка мотивує гуманістичну орієнтацію культури особистості; різні культурні і релігійні джерела людської різноманітності. Вміти: критично аналізувати явища, факти, альтернативи суспільного розвитку та різноманітних джерел інформації; спілкуватися з іншими людьми і вести діалог; конструктивно вести діалог (робота в команді, кооперативне навчання, емпатійне спілкування, мирне розв’язання конфліктів, розвиток впевненості тощо); досліджувати різні культурні практики, розглядати суперечливі питання; залучати студентів до досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу і людини в ньому; бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях; здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху. Фізика. Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: Територія, склад та ідентичність населення українських земель в історичній ретроспективі. Основні етапи українського державотворення. Людина і спротив тоталітарним режимам в ХХ ст. Українські землі як частина європейського полікультурного простору. Науковий і технічний розвиток на українських землях від давнини до кін. XVIII ст. Наука й техніка на українських землях у ХІХ – поч. ХХ ст. Наукова і технічна галузі України у радянський період та часи незалежності. Історія Львівської політехніки як освітнього та наукового центру.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контороль - 35 балів (опитування, усні й письмові відповіді, аналітично-творчі завдання); індивідуальне науково-дослідне завдання та його презентація (необов’язкова складова) - 10 балів; екзаменаційний контроль - 55 балів.
Рекомендована література: 1. Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. – Львів, 1992. 2. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 3. Бесов Л.М. Історія науки і техніки: 3-є вид., переробл. і доп. / Л.М. Бесов. – Xарків: НТУ ХПГ, 2004. 4. Бойко О. Історія України. – К., 2012. 5. Брехуненко В. Східна брама Європи. – К., 2014. 6. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV—XVIII ст. – Київ: Основи, 1997. 7. Буцко М. Відомі вчені Державного університету „Львівська політехніка”. – Львів, 1994. 8. Буцко М., Кипаренко В. Державний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 1994. 9. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 10. Вертунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В. А. Вертунов. – К.: Аграрна наука, 2006. 11. Від Реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської політехніки (1816—1918) / Упорядник О. В. Шишка; За ред. проф. Ю. Я. Бобала; Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. — Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2016. 12. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. – Львів, 2000. 13. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 14. Денісов Я., Черевко М. Стан науково-технічної та інженерної думки в Україні у ІХ-ХІХ ст. – Львів, 1997. 15. З історії української науки і техніки: хрестоматія-посіб. / Співавт. – уклад.: В.І. Онопрієнко, А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчук, С.П. Руда, Л.П. Яресько. – Київ: АН ВІН України, 1999. 16. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999. 17. Історія Академії наук України 1918-1993. – Київ, 1994. 18. Історія Львова. У трьох томах / Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів : Центр Європи, 2006. 19. Історія науки і техніки України / за ред. Дещинського Л. Є. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2011. 20. Історія української культури / За ред. І.Я.Хоми. – Львів, 2013. 21. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – Київ, 1991. 22. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 1993. 23. Кузьо І. В., Зінько Я. А., Ванькович Т.-Н. М. та ін. Теоретична механіка. Підручник для студентів Вищих навч. закл. – Харків: Фоліо. 2017. 24. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. 25. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки – Суми : СумДПУ, 2013. 26. Львівська політехніка: litteris et artibus: [наукова діяльність ун-ту (до берез. 2010 р.)] / [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]; [редкол.: Ю. Я. Бобало (голова) та ін.]. - Київ; Львів: Логос Україна, 2010. 27. Національний університет "Львівська політехніка": [історія та сучасність] / [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]; [редкол.: Ю. Я. Бобало (голова) та ін.]. - Київ: Логос Україна, 2009. 28. Огурцов А.П. Історія світової науки і техніки: навч. посіб. – 2-е вид., перероблене / А.II. Огурцов, Л.М. Мамаев, В.В. Заліщук, С.X. Авраменко, В.А. Зінченко. – Київ, 2000. 29. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – К., 2011. 30. Онопрієнко В.І. Історія української науки: курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К.: Варта, 2010. 31. Палій В.М. Національна Академія наук України. 1918-2008. Персональний склад / В.М. Палій, Ю.О. Храмов. – Київ: Фенікс, 2008. 32. Патриляк І.К. “Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр. Львів: Часопис, 2012. 33. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 34. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 35. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ – ХХІ ст.). Львів, 2007. 36. Сергійчук В. Що дала Україна світові / Володимир Сергійчук – Київ: ПП Сергійчук М.І., 2008. 37. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Грані-Т, 2011. 38. Храмов Ю.О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів / Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс, 2012. 39. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2006. 40. Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017.