Вища математика, частина 1

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Шевчук Роман Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконувати дії над матрицями та векторами; знаходити розв'язки систем лінійних алгебраїчних рівнянь; розпізнавати типи ліній та вміти зображувати їх в декартовій системі координат; досліджувати елементарні функції; знаходити границі функцій, похідні від функцій, визначені, невизначені та кратні інтеграли; досліджувати збіжність числових рядів; розв'язувати вивчені математичні задачі з доведенням розв'язку до задовільного результату. Розуміти і уміло використовувати лінгвістичні, математичні та числові методи в професійній галузі. Вміти працювати самостійно і в групі, вміти отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Елементарна математика, дискретна математика, математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, лінійна алгебра, аналітична геометрія.
Короткий зміст навчальної програми: Матриці та визначники; системи лінійних рівнянь; елементи векторної алгебри; аналітична геометрія на площині; теорія множин; числові послідовності, функції, теорія границь, неперервність функції.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Рекомендована література: 1.Рудавський Ю.К. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів, ДУ “ЛП”,1999. 2. Понеділок Г.В. та інші. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Львів, 2003. 3. Коваленко І.П. Вища математика, Київ, ”Слово” , 2011. 4. Рудавський Ю.К. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. ЛьвівДУ “ЛП”, 1999. 5. Коломієць В.О. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Част. 1, Львів, НУ “ЛП”, 2001.