Фізика

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.007
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Загальної фізики
Лектор: к.т.н., доцент Семків Ігор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН4. Знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін УМ4. Уміння організувати вимірювання фізичних, електричних, магнітних та інших величин, та давати оцінку їх точності при контролі якості і сертифікації устаткування. УМ19. Уміння визначати на основі функціонального призначення технічні вимоги до виробів нафтогазового комплексу, вимоги до їх якості, вибирати способи їх отримання, проектувати технологічне оснащення, технології обробки і складання. КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема, нафтогазових технологій та інженерії для спілкування на професійному та соціальному рівні. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Технічна механіка, Термодинаміка і теплопередача
Короткий зміст навчальної програми: Курс фізики складається з 60 лекцій, 30 практичних та 30 лабораторних занять у I семестрі. Лекційний курс охоплює десять розділів, в яких викладені фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електростатики, постійного струму, електромагнетизму, хвильової оптики, квантової природи випромінювання, елементів фізики твердого тіла. Лабораторні роботи у I семестрі виконуються в механіко-молекулярній лабораторій, в електричній і оптичній лабораторіях. Студенти після 15 лекції пишуть роботу по перевірці самостійної роботи, а в кінці семестру – розрахунково – графічну роботу. В кінці I семестру студенти складають екзамен.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна оцінка в балах – 100. Поточний контроль (ПК) – 40 (Лабораторні заняття: 20; Практичні заняття: 10; РГР: 10). Екзаменаційний контроль (ЕК) – 60 (Письмова компонента: 50; Усна компонента – 10). Разом за дисципліну (ПК+ЕК) – 100. Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова Література до теоретичного курсу 1. Фізика. Підручник / І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук, Б.М.Романишин. – Львів: Афіша, 2005. – 394 с. – ISBN 966-8013-50-6 2. Фізика: підруч. для ун-тів : повний курс в одному томі / П. М. Воловик. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4 Література до практичних занять. 1. Збірник задач з фізики: Навч. посібник. 2-ге видання, доповнене і перероблене / За ред. І.Є. Лопатинського, А.М.Андрейка. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-553-935-3 2. Збірник задач з фізики: Навч. Посібник. / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О. Юр’єв та ін. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – 244 с. – ISBN 978-617-607-918-7 Література до лабораторних занять. 1. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики. Навч. посіб. / за ред. Лопатинського І.Є., Бандрівчака І.В., Крушельницької Т.Д. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – 184 с. – ISBN 966-553-221-9 2. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм. Навч. посіб. / за ред. Лопатинського І.Є., Білинського Ю.М., Крушельницької Т.Д. та ін. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – 204 с. – ISBN 966-553-575-7 3. Лабораторний практикум з фізики. Частина ІІІ. Оптика та атомна фізика. Навч. посіб. / за ред. Лопатинського І.Є.; М.М.Рудка, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр’єв, І.Р. Зачек та ін. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – 264 с. – ISBN 966-553-576-5 Допоміжна література. 1. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 1990. – 478 с. 2. Загальний курс фізики: Навч. Посібник для студентів вищих техн. і пед. Закладів освіти. Т.1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.. – К.: Техніка, 1999. – 536 с. – ISBN 966-575-017-8 3. Загальний курс фізики: Навч. Посібник для студентів вищих техн. і пед. Закладів освіти. Т.2.: Електрика і магнетизм. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.. – К.: Техніка, 1999. – 452 с. – ISBN 966-575-183-2 4. Загальний курс фізики: Навч. Посібник для студентів вищих техн. і пед. Закладів освіти. Т.3.: Оптика. Квантова фізика. / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.. – К.: Техніка, 1999. – 520 с. – ISBN 966-575-172-7 5. Сборник задач по общему курсу физики: учебное пособие для студ. вузов / В.С. Волькенштейн. – 11-е изд., перераб. – Москва: Наука, 1985. – 384 с.