Вступ до фаху

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.001
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: ст. викл. Хомич І. Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Знати базові поняття щодо процесу видобування та транспортування нафти й газу. 2.Знати будову об’єктів, які забезпечують транспортування нафтогазових продуктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Основи проектування нафтогазових об’єктів 2.Нафтогазове обладнання
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів із історією, фактичним станом, перспективами розвитку нафтогазової галузі, об’єктами транспорту, зберігання та спорудженнями нафти й газу, вимогами щодо оформлення текстових документів.
Методи та критерії оцінювання: 1.Виконання та захист звітів з лабораторних робіт 2.Підсумковий контроль (70 %, екзамен: письмово-усна форма ).
Рекомендована література: 1.Основи нафтогазової справи. Навчальний посібник / Л.Д.Пилипів - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 312 с. 2.Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Підручник / М.Д. Середюк Й.В. Якимів, В.П.Лісафін – Івано-Франківськ.- 2001.- 517 с.