Електротехніка

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.008
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теоретична та загальна електротехніка
Лектор: професор, д.т.н. Маляр Василь Сафронович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання основних законів електротехніки; • знання методів розрахунку усталених та перехідних процесів в електричних колах постійного, змінного стуму та трифазних електричних кіл; • знання принципу дії, конструкції, властивостей, робочих характеристик, потенціальних можливостей та застосування основних типів електричних двигунів та апаратів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика, • Вища математика.
Короткий зміст навчальної програми: Основні властивості та закони електричних кіл. Електричні кола постійного струму. Електричні кола синусоїдного та несинусоїдного струму. Трифазні електричні кола. Перехідні процеси в електричних колах. Трансформатори, їх типи, призначення, будова, принцип дії та заступна схема. Рівняння електричної рівноваги трансформатора. Асинхронні двигуни. Будова, принцип дії, заступна схема, рівняння електричної рівноваги, електромагнітний момент та механічні характеристики асинхронних двигунів з фазним та короткозамкненим ротором. Пуск та регулювання швидкості обертання, коефіцієнт потужності. Однофазні асинхронні двигуни. Двигуни постійного струму, механічні характеристики, регулювання швидкості обертання. Будова та принцип дії синхронних двигунів, способи пуску, основні характеристики. Електричні мікромашини.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, колоквіум (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід - залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Маляр В.С. Теоретичні основи електротехніки. Підручник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 412 с. 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. – Львів, 2001.– 586 с. Київ 2010, 158 c. 3. Яцун М.А. Електричні машини: Навч. посібник. – Львів: Вид. Львівського Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – 2004. – 427 с. 4. Бобало Ю. Я. Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп'ютеризованій лабораторії: навчальний посібник / Ю. Я. Бобало, П. Г. Стахів, С. Й. Рендзіняк, В. І. Коруд, О. Є. Гамола, В. І. Горячко, В. С. Мадай, Т. І. Рижий. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – 152 c.