Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 2

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: доц. Кушка Б.Г., доц. Дмитрук В.А., доц. Шайнер А.І., доц. Рак Н.В., ст. викл. Балацька Л.П., ст. викл. Олексів Г.Д., викл. Колесник Г.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • готувати та представляти правильно структуровані усні виступи професійного змісту, користуючись відповідними лінгвістичними та нелінгвістичними засобами комунікації; • вміти логічно та зв’язно організовувати інформацію, пов’язану з типовими навчальними та професійними темами для подальшого усного представлення, користуючись відповідними мовними засобами; • демонструвати знання достатньої кількості доречних слів та термінів, необхідних для представлення інформації з обраної теми, пов’язаної з майбутньою професією, та вміння їх правильно використовувати під час усного виступу; • демонструвати вміння користуватись необхідними сигнальними лінгвістичними засобами під час усного виступу; • пояснювати інформацію, представлену у графічній формі, під час усного виступу, користуючись відповідними лінгвістичними засобами; • відповідати на питання слухачів щодо змісту та форми представлення інформації; реагувати на незручні питання, організовувати обговорення теми виступу, користуючись відповідними лінгвістичними засобами. • вибирати відповідну інформацію, переглядаючи освітні та професійні веб-сайти; • демонструвати розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної та робочої документації; • писати навчальну та робочу документацію (резюме, супровідний/мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; перевіряти, редагувати і корегувати їх; • демонструвати робоче розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час академічної/професійної співбесіди; • ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання інтерв'юерів з ступенем точності, відповідності та достатнім діапазоном лексики; задавати питання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином словесні (лексика і граматика) і невербальні (мелодії, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів.) Працевлаштування. Написання мотиваційного листа для навчального курсу за програмою з обміну студентами. Написанні резюме. Написання супровідного листа. Відвідування співбесіди.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Підсумковий контроль: іспит Разом за дисципліну (вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання) 100 Максимальна оцінка в балах: Екзаменаційний контроль (55): усна компонента 15 письмова компонента 40 Поточний контроль (ПК)(45): Аудиторна робота (20): Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (25): Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення 5 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2012. 2. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 3. Santiago Remacha Esteras. Infotech. English for computer users. Student’s book. Cambridge. 2008 – 168c. 4. Автомобілі. Англійська мова за професійним спрямуванням (англійська мова для студентів спеціальностей «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технологіі»): навч. посібник/Г.Колесник, Л.Лучит. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 100 с. 5. Murphy, Raymond + CD English Grammar in Use. A self-study Reference and Practice Book for intermediate Students of English with Answers / Raymond Murphy. - Third Edition. Included CD-ROM. - Cambridge University Press, 2005. - 379 p. 6. English for Mechanical Engineering in Higher Education Studies./Marian Dunn, David Howey, Amanda Ilic, Nicholas Regan.– Garnet Publishing Ltd, 2010.– 131 p. 7. Гук Л., Марціхів Х., Білик О., Гавран М. (2017). Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ч.1».URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3277 8. Вислободська І.М.,Залуцька Г.І., Пришляк М.В., Сорока Л. Т. (2018). Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ч.2».URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3308 9. Англійська мова для інженерів-механіків : навчальний посібник / Шестопал О. В., Слободянюк А. А., Сенченко В. О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 67 с. 10. Flash on English for Transport & Logistics. Ernesto D'Acunto. Recantati. 2012 - 48 p. 11. Technical English-2. Course book. David Bonamy. - Pearson Education Limited, 2008. - 128 p. Німецька мова: 1. Зайцева Н.В. Lesebuch fur Ingenieurstudenten: хрестоматія з німецької мови для студентів інженерних напрямів навчання – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2014. – 196с. 2. Deutsch fur Germanistikstudenten [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Бориско Наталія та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 200 с. 3. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 4. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 5. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004. 6. Lernziel Deutsch- Deutsch als Fremdsprache- Max Hueber Verlag- 1998 7. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997. 8. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995. Французька мова 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http://vns.lp.edu.ua/modle/course/view.php?id=10768.