Основи нафтогазової справи (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.010
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Лазорко О. І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні питання у сфері будівництва свердловин, видобутку, транспортуванні та зберіганні вуглеводнів. що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування основних теорій та методів прикладних наук. Вміння виявляти, ставити та вирішувати професійні завдання, приймати обґрунтовані рішення в умовах обмеженої інформації З використанням сучасних інформаційних технологій, здатність до проектування та розрахунку технологій спорудження свердловин, видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Фізика Хімія Інформатика Технічна механіка Супутні і наступні навчальні дисципліни Металеві конструкції Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимирювання Основи зварювальних технології Основи технології машинобудування нафтогазового комплексу
Короткий зміст навчальної програми: Метою курсу є підготовка студентів до розуміння та вивчення основ нафтогазової справи, основних складових процесу видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент набуває здатності продемонструвати та результати навчання: - фахівець повинен знати: • основи нафтогазової геології; • основи спорудження свердловин; • техніку та технологію видобування, транспортування та зберігання вуглеводнів; • правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. підготовлений фахівець повинен вміти: • практично втілювати отримані теоретичні знання при виборі техніки та технології спорудження свердловин, видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів.
Методи та критерії оцінювання: Захист курсової 100 балів Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвит-ку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитан-ня, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич-них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчаль-ного матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне ро-зуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументо-вані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке засто-сування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини на-вчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, не-вміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним ви-вченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального ма-теріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієн-туватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаме-нтальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Суярко В. Г. Загальна та нафтогазова геологія : навчальний посібник / В. Г. Суярко, О. О. Сердюкова, В. В. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 212 с. 2. Білецький В. С. Основи нафтогазової справи / В. С. Бі¬лецький, В. М. Орловський, В. І. Дмитренко, А. М. Похилко. – Полтава : ПолтНТУ, Київ : ФОП Халіков Р.Х., 2017. – 312 с. Допоміжна 3. Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004-2006 рр. 560 + 800 с. 4. Коцкулич, Я. С. Буріння нафтових і газових свердловин : підручник / Я. С. Коцкулич, Я. М. Кочкодан. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с. 9. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчальний посібник «Буріння нафтових і газових свердловин» для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/burinnya-naftovih-i-gazovih-sverdlovin.html-2 / Укладачі: Коцкулич Я. С., Кочкодан Я. М. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с. 2. Електронний навчальний посібник «Основи нафтогазової справи», для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/osnovi-naftogazovoyi-spravi.html-1 / Укладач: Пилипів Л. Д. . - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 312 с.

Основи нафтогазової справи

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.009
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Лазорко О. І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні питання у сфері будівництва свердловин, видобутку, транспортуванні та зберіганні вуглеводнів. що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування основних теорій та методів прикладних наук. Вміння виявляти, ставити та вирішувати професійні завдання, приймати обґрунтовані рішення в умовах обмеженої інформації З використанням сучасних інформаційних технологій, здатність до проектування та розрахунку технологій спорудження свердловин, видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Фізика Хімія Інформатика Технічна механіка Супутні і наступні навчальні дисципліни Металеві конструкції Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимирювання Основи зварювальних технології Основи технології машинобудування нафтогазового комплексу
Короткий зміст навчальної програми: Метою курсу є підготовка студентів до розуміння та вивчення основ нафтогазової справи, основних складових процесу видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент набуває здатності продемонструвати та результати навчання: - фахівець повинен знати: • основи нафтогазової геології; • основи спорудження свердловин; • техніку та технологію видобування, транспортування та зберігання вуглеводнів; • правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. підготовлений фахівець повинен вміти: • практично втілювати отримані теоретичні знання при виборі техніки та технології спорудження свердловин, видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт (20 балів); Захист лабораторних робіт (20 балів); Поточний експрес – контроль (60 балів). Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS: • 100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвит-ку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитан-ня, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич-них задач; • 87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчаль-ного матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне ро-зуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументо-вані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, малоаргументовані відповіді, слабке засто-сування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; • 49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно”) з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини на-вчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, не-вміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; • 25–00 балів – оцінка F (“незадовільно”) з обов’язковим повторним ви-вченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального ма-теріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієн-туватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаме-нтальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Суярко В. Г. Загальна та нафтогазова геологія : навчальний посібник / В. Г. Суярко, О. О. Сердюкова, В. В. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 212 с. 2. Білецький В. С. Основи нафтогазової справи / В. С. Бі¬лецький, В. М. Орловський, В. І. Дмитренко, А. М. Похилко. – Полтава : ПолтНТУ, Київ : ФОП Халіков Р.Х., 2017. – 312 с. Допоміжна 3. Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004-2006 рр. 560 + 800 с. 4. Коцкулич, Я. С. Буріння нафтових і газових свердловин : підручник / Я. С. Коцкулич, Я. М. Кочкодан. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с. 9. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчальний посібник «Буріння нафтових і газових свердловин» для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/burinnya-naftovih-i-gazovih-sverdlovin.html-2 / Укладачі: Коцкулич Я. С., Кочкодан Я. М. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с. 2. Електронний навчальний посібник «Основи нафтогазової справи», для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/osnovi-naftogazovoyi-spravi.html-1 / Укладач: Пилипів Л. Д. . - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 312 с.