Нарисна геометрія та інженерна графіка

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Нарисна геометрія та інженерна графіка
Лектор: Беспалов Анатолій Леонідович Афтаназів Іван Семенович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Застосування теоретичних основ побудови графічних моделей (зображень) та методик проеціювання для побудови графічних зображень та елементів просторових форм: точок, прямих, площин, окремих ліній та поверхонь. 2. Спроможність розв’язувати задачі на взаємну приналежність і перетин геометричних тіл та поверхонь, на визначення натуральної величини окремих геометричних фігур та віддалей між елементами простору. 3. Виконувати побудову зображень (видів, розрізів, січень, аксонометричних проекцій тощо) на кресленнях та ескізах деталей, розробляти креслення загальних видів збірних вузлів та механізмів, а також здійснювати деталювання складальних креслень чи креслень загального виду із дотриманням вимог діючих в Україні стандартів. 4. Грамотно наносити розміри на робочих кресленнях і ескізах деталей. 5. Оволодіння правилами виконання та оформлення конструкторської документації: креслень, схем, супроводжуючих їх текстових документів. 6. Вміти грамотно застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навики при виконанні та читанні машинобудівних креслень. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Результати навчання Методи навчання і викладання Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання РН1 – Здатність при зміні вимог самостійно змінювати програму теоретичного курсу дисципліни. Лекції, лабораторні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль – виконання та захист практичних графічних робіт, усне (ідивідуальне) та фронтальне (загальне) опитування РН2 – Здатність застосовувати набуті знання при виконанні конкретних практичних завдань. Лекції, лабораторні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, тощо. Екзамен – письмова робота, усна компонента РН3 – Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти. Лекції, лабораторні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль – виконання та захист практичних графічних робіт, усне (ідивідуальне) та фронтальне (загальне) опитування РН4 – Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Лекції, лабораторні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, тощо. Екзамен – письмова робота, усна компонента
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: № п/п Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни 1 Геометрія Інформатика 2 Креслення Вища математика (лінійна алгебра) 3 Стереометрія Курсове і дипломне проектування
Короткий зміст навчальної програми: «Нарисна геометрія та інженерна графіка» – одна з навчальних дисциплін, які не тільки складають основу інженерної підготовки студентів, а що найвагоміше, сприяють розвитку їх просторової уяви та самостійної технічної творчості. Кінцева мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні студентами знаннями та навичками, що необхідні для викладення технічних думок за допомогою креслень, а також для розуміння конструкції і принципу дії зображених на кресленні технічних виробів. У загальному, курс «Нарисна геометрія та інженерна графіка» складається з наступних розділів: нарисна геометрія, геометричне, проекційне та машинобудівне креслення, комп’ютерна графіка. Теоретичною основою цього курсу є нарисна геометрія – наука, яка вивчає способи зображення просторових форм на площині та способи рішення геометричних задач за зображенням цих форм. Знання та навички, отримані при вивченні нарисної геометрії становлять основу засвоєння курсу машинобудівного креслення та комп’ютерної графіки, виконання практичних робіт курсу. Кінцевим завданням дисципліни є оволодіння студентами засобами побудови зображень просторових предметів на площині – на кресленні або екрані комп’ютера, одержання необхідних знань та навичок виконання та читання зображень предметів, робочої документації на технічні вироби. Необхідно відмітити, що повне оволодіння кресленням як засобом вираження технічної думки і виробничим документом здійснюється на протязі всього навчання у ВУЗі. Одержані під час вивчення дисципліни знання та навички потрібні як для вивчення загальнотехнічних і спеціальних дисциплін ВНЗ, так і в майбутній інженерній діяльності здобувачів освіти. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: 1. Методи проектування геометричних фігур на площині. 2. Правила виконання конструкторської документації: креслень, схем, текстових документів. Підготовлений фахівець повинен вміти: 1. Розв’язувати геометричні задачі методами нарисної геометрії. 2. Читати конструкторські документи (креслення, схеми): уявляти форми складових частин виробів та принцип їх роботи. 3. Виконувати деталювання креслень загального виду або складальних креслень.
Методи та критерії оцінювання: Досягнення результатів навчання оцінюються згідно наступних методів: поточний контроль – виконання та захист практичних графічних робіт; усне (ідивідуальне) та фронтальне (загальне) опитування; тести; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, тощо. Екзаменаційний контроль. 6. Критерії оцінювання результатів навчання студентів Максимальна оцінка в балах – 100 балів Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну ГР-1 2 ГР-2 6 ГР-3 7 ГР-4 5 ГР-5 7 ГР-6 6 ГР-7 6 ГР-8 5 ГР-9 6 Разом за ПК 50 Письмова компонента 40 Усна компонента 10 100
Рекомендована література: 1.Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки: Навчальний посібник/ С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян – Луцьк: Вежа, 2020. – 318 с. 2.В. Є. Михайленко, ?. Ф. Євстіфеєв, C. М. Ковальов, О. В. Кащенко НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ За редакцією заслуженого діяча науки України, доктора технічних наук, професора В. Є. Михайленка Затверджено Міністерством освіти і науки У країни Підручник для студентів вищих навчальних закладів 3-тє видання, перероблене 3.Нарисна геометрія : навч. посіб. з контрол. тестами / Ю. Я. Попудняк, А. Д. Малий, А. В. Краснюк, А. С. Щербак ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ТОТЕМ, 2019. – 176 с 4.Нарисна геометрія та інженерна графіка [Текст] : метод. рук. до вивч. дисц. / Л.О. Цвіркун; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського, каф. загальноінженерних дисциплін та обладнання. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. – 106 с. 5.Практикум з нарисої геометрії до курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Частина І: Навчально-методичний посібник/І.С.Афтаназів, П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, А.Л. Беспалов. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. -193 с.