Вища математика, частина 2

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Шевчук Роман Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Досліджувати числові ряди на збіжність. 2. Знаходити частинні похідні функцій багатьох змінних та досліджувати функції багатьох змінних на екстремум. 3. Обчислювати подвійні та потрійні інтеграли та використовувати полярні, циліндричні та сферичні координати. 4. Обчислювати криволінійні інтеграли першого та другого роду. 5. Розв’язувати диференціальних рівнянь першого та вищих порядків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Математичний аналіз, частина 1; - Фізика; - Функції комплексної змінної та операційне числення; - Програмування програмно-апаратних засобів.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Вища математика, ч.2» складається з розділів «Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних» і «Диференціальні рівняння». У першому розділі розглядаються наступні теми: «Диференціальне числення функцій багатьох змінних», «Подвійні інтеграли», «Потрійні інтеграли», «Криволінійні інтеграли», «Теорія поля». Другий розділ складається з тем «Диференціальні рівняння першого порядку», «Диференціальні рівняння вищих порядків, які допускають пониження порядку», «Диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами», «Системи диференціальних рівнянь».
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Практикум з вищої математики (диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних): Навчальний посібник: приклади та задачі / Мусій Р.С., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. – Львів: «Растр-7», 2016. – 256 с. 2. Збірник задач зі диференціальних рівнянь: навчальний посібник / Каленюк П.І., Кострбій П.П., Нитребич З.М., Андрусяк І.В. та ін., за ред. проф. Каленюка П.І. – Львів: Видавн. Львівської політехніки, 2016. – 236 с. 3. Математичний аналіз: Навчальний посібник. – Ч.2. – / під ред. Ю.К.Рудавського. – Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2003. – 404 с. 4. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2003.– 232 с. 5. Лекції з теорії звичайних диференціальних рівнянь. / Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Рибицька О.М. – Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2000. – 136 с. 6. Диференціальні рівняння: Навчальний посібник. – / Каленюк П.І., Рудавський Ю.К. та ін. – Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2014. – 380 с. 7. Рудавський Ю.К., Коломієць В.О. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Част.2, Львів, НУ “ЛП”, 2004. 8. Функції декількох змінних. Укладачі: Сухорольський М.А. та інші. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2006. – 24с. 9. Кратні інтеграли. Мусій Р.С., Сухорольський М.А. та інші. – Львів: Вид-во НУ “ЛП” 2008. – 56с.