Електроніка та мікропроцесорна техніка

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: канд.техн.наук, доцент Литвиняк Ярослав Мирославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Розуміти і знати науково-організаційні, методичні принципи взаємозамінності, основ стандартизації, обґрунтованого вибору параметрів і технічних вимог до точності виробів, вибору та практичного застосування методів і засобів технічних вимірювань і контролю. 2. Знати науково-технічні та економічні основи побудови та використання єдиної системи допусків і посадок в комплексі з технічними вимірюваннями на підприємствах машинобудівної галузі промисловості. 3. Знати основні методи стандартизації та управління якості виготовлення продукції . 4. Здійснювати аналіз впливу параметрів функціонування виробу та його частин на обґрунтоване розроблення вимог до точності розмірів деталей основних при отриманні типових з`єднань у виробах (гладкі циліндричні, різьбові, шпонкові тощо), виконувати аналіз та оцінку впливу призначених допусків ро-змірів деталей на якісні показники виробу і його частин, правильно призначати параметри точності деталей (допуски розмірів, форми та розташування, параметри шорсткості тощо), виконувати якісне оформлення конструкторської документації стосовно основних норм взаємозамінності. 5. Виконувати обґрунтований вибір схем вимірювання параметрів геометричної точності розмірів, взаємного розташування конструктивних елементів деталей і вибір відповідних засобів технічних вимірювань; 6. Застосовувати методи аналізу результатів технічного контролю та розробляти рекомендації для якісного конструювання, виготовлення та ремонту виробів згідно встановлених технічних вимог.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Вища математика Фізика Нарисна геометрія та інженерна графі-ка Технічна механіка. Частина 1 Кореквізити: Матеріалознавство та технологія конс-трукційних матеріалів Нафтогазове обладнання Технічна механіка. Частина 2, Частина 3. Діагностика конструкцій нафтогазово-го комплексу Відновлення запірної та регулювальної апаратури Контроль якості нафтогазових об'єктів Насоси і компресорні станції
Короткий зміст навчальної програми: Введення в дисципліну. Розміри та з'єднання в машинобудуванні. Взаємозамінність, стандартизація, методи та засоби контролю гладких циліндричних з`єднань. Параметри точності виготовлення деталей. Нормування, методи і засоби контролю відхилень геометричних параметрів деталей. Допуски та посадки деталей при встановленні підшипників кочення. Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби контролю гладких конічних з`єднань та кутів. Основні норми взаємозамінності, стандартизація точності, методи та засоби контролю різьбових з`єднань. Основні норми взаємозамінності, стандартизація точності, методи та засоби контролю зубчастих коліс та передач. Основні норми взаємозамінності, стандартизація точності, методи та засоби контролю шпонкових та шліцьових з`єднань. Розмірні ланцюги. Методи розв'язування розмірних ланцюгів. Основні поняття про метрологію та технічні вимірювання. Науково-методичні основи стандартизації. Якість промислової продукції. Основні поняття сертифікації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: 20 балів (20%): лабораторні роботи; 20 балів (20%) виконання розрахункової роботи 60 балів (60%): тестування з теоретичного матеріалу
Рекомендована література: 1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання . Підручник. – К.: Либідь, 2004. - 504 с. 2. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. – Львів. Видавництво Національ-ного університету «Львівська політехніка», 2004. – 536 с. 3. Гаврилюк З.І., Кукляк М.Л. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. - К.: Вища школа, 1998, 216 с. 4. Желязна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартиза-ції та технічних вимірювань: Навч.посібник.-Житомир:ЖІТІ, 2002.- 616 с. 5. Кирилюк Ю.Є., Якимук Г.С. Взаємозамінність, стандартизація та тех-нічні вимірювання. - К. Основа, 2003. – 218 с. 6. Когут М.С. та ін. Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифіка-ції, акредитації та технічні вимірювання: Підручник / М.С.Когут, Н.М.Лебідь, О.В.Білоус, І.Є.Кравець. – Львів: Світ, 2010. – 528 с.