Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: доктор техн. наук Кулик Володимир Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Керуючись державними та галузевими стандартами і нормативами, за допомогою відповідних правил та довідкової інформації, в процесі підготовки до контролю вміти визначити основні механічні властивості матеріалів; - Прогнозувати вплив різних чинників на структуру й властивості конструкційних матеріалів; - Оцінити поведінку матеріалів у процесі експлуатації виробів; - Призначати термічну обробку матеріалів з метою сприяння комплексу властивостей та оптимальної структури, які б забезпечили надійну та тривалу роботу виробів в умовах експлуатації; - Користуючись результатами механічних випробувань, за допомогою нормативно–технічної документації, в умовах механічної лабораторії встановити відповідність механічних властивостей матеріалу вимогам; - Кваліфіковано приймати технічні рішення по забезпеченню високої працездатності техніки; - Обґрунтовано призначати технологію обробки виробів для отримання необхідного комплексу властивостей із забезпеченням оптимальної структури, що дозволяє досягти високих показників надійності та довговічності виробів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Прериквізити: Вища математика, Фізика, Прикладна механіка, Хімія, Фізичне металознавство
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна вивчає залежність між хімічним складом, будовою і властивостями матеріалів, а також їх впливом на властивості теплових, хімічних, електромагнітних та інших факторів. Розглядаються питання підвищення довговічності і надійності елементів конструктцій, які працюють в умовах довготривалої повзучості. Навчальна програма містить теоретичні відомості про основи матеріалознавства, теорію термічної обробки металів, класифікацію, фізико-хімічні, технологічні властивості і використання основних конструктційних, будівельних та експлуатаційних матеріалів, технологію виготовлення та їх обробки. Це дозволяє на науковій основі вибирати їх для виготовлення різноманітних деталей, призначати необхідну термообробку відповідних сталей і сплавів, робити повноцінну і якісну заміну матеріалів при ремонті обладнання. Розглянуті основні принципи вибору конструкційних матеріалів, технології їх виробництва й обробки формують у студентів уявлення про досягнення науково-технічного прогресу в галузі створення нових матеріалів, вдосконалення технологічних процесів, а також уміння і навички практичного визначення фізико-механічних властивостей матеріалів і спрямованого впливу на них. Викладено основні відомості про технологію добування і обробки металів та неметалевих конструкційних матеріалів. Коротко розглянуто загальні поняття про будову металів і їх сплавів, металургійні процеси виробництва чорних та кольорових металів. Описано ливарне виробництво, виготовлення заготовок обробкою тиском та різальними інструментами.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): виконання індивідуальних завдань; опитування на лабораторних заняттях, захист звітів; - підсумковий контроль (60%): екзамен
Рекомендована література: 1. В. Попович, В. Попович. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Підручник. — 8 Львів: Світ. 2006. — 623 С. 2. Металознавство: Підручник. / О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. — М.: Машиностроение, 1990. — 528 с. 3. Конструкційні та функціональні матеріали: Навч. Посібник: У 2 ч. — К.: Техніка, 2003. — 4.1: Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. /В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко. — 344 с. 4. Махорт А.В., Чумак М.Г. Термічна обробка металів: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2002. — 512 с 5. Попович В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів: у 2-х кн. Книга II, - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. — 260 с. 6. Попович В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів: у 2-х кн. Книга 1 -Львів, 2002. — 264 с. 7. Технологія конструкційних матеріалів. /М.А.Сологуб, І.О.Рожнецький, О.І.Некоз та ін. // Під ред. М.А.Сологуба. — 2 вид., виправ, та доп.: Підручник для студентів механічних спеціал. Вищих навч. закл. — К.: Вища шк., 2001. — 274 с.