Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 3

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: доц. Кушка Б.Г., доц. Дмитрук В.А., доц. Шайнер А.І., доц. Рак Н.В., ст. викл. Балацька Л.П., ст. викл. Олексів Г.Д., викл. Колесник Г.О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - удосконалити навички слухання автентичних аудіо- та відеоматеріалів: визначення ключових термінів, зосередженого та колаборативного слухання; - розвинути навички критичного мислення: наведення відповідних прикладів, доказів, підтримання головної думки та висловлення припущень; - удосконалити презентаційні навички: наведення прикладів, врахування аудиторії, використання підказок та повторення ключових фраз; - формувати власний профіль, кар’єрні цілі, писати протоколи та нотатки в офіційно-діловому стилі; - демонструвати володіння відповідними лексичними та граматичними конструкціями, вміти використовувати їх в усному та писемному мовленні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Ідентичність (Історія незнайденої сторінки. Формування ідентичності. Хто я є? Не думаю, що ми зустрічались). Кар’єра (Тримайте свої цілі при собі. Чи ви очікуєте на це з нетерпінням? Робота на все життя? План на п’ять років). Зростання та розвиток (Глобальне зростання населення. Наступний економічний гігант. Особистий розвиток. Чи можете мені перетелефонувати?) Успіхи та невдачі (Успіх – це постійна праця. Показники успіху. Невдача – це не вибір. Як це вдалося?).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Підсумковий контроль: іспит Разом за дисципліну (вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання) 100 Максимальна оцінка в балах: Екзаменаційний контроль (55): усна компонента 15 письмова компонента 40 Поточний контроль (ПК)(45): Аудиторна робота (20): Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (25): Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення 5 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: Англійська: 1. Stephenson H., Lansford L., Dummet P. Keynote Upper Intermediate Student’s Book, CENGAGE Learning, 2016. 2. Yeats E. Keynote Upper Intermediate Workbook, CENGAGE Learning, 2016. 3. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Oxford University Press, 2013. 4. Smith L., Moore R. (2014). English for Careers: Business, Professional and Technical (11th Edition) . Pearson Education Limited. 523 p. 5. Powell, M.International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge University Press. 2012. 6. Armer ,T. (2012). Cambridge English for Scientists Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge University Press. 146 p. 7. Hewings M. (2013). Advanced grammar in use. CUP. 2013. 295 p. 8. Jovin, E. (2019). English at Work : Find and Fix your Mistakes in Business English as a Foreign Language. Ellen Jovin. P. 176. 9. Frendo, E. (2016) English for Construction Level 2 Coursebook and CD-ROM Pack. Pearson Education Limited. P. 80. 10. Powell M. (2012). International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge university press. P. 112. 11. Powell M. (2013). Dynamic Presentations Student's Book with Audio CDs (2) Cambridge university press. P. 96. 12. Bingham , C., Bonamy, D. (2013). Technical English Level 1. Pearson Education Limited. P. 140 13. Гук Л., Марціхів Х., Білик О., Гавран М. (2017). Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ч.1».URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3277 14. Вислободська І.М.,Залуцька Г.І., Пришляк М.В., Сорока Л. Т. (2018). Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ч.2».URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3308 15. “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 16. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с., МОН України (Лист МОН України № 14/18.2_481 від 02.03.2005 р.). 17. Amos Julie-Ann. Pass that job interview. – Oxford: How to books, 2009. – 92 p. 18. Badger I. English for work. Everyday Business English (with Audio CD) / Ian Badger. – Longman, 2003. – 90 p. 19. Bly Robert W. Letter Writing Handbook. Webster’s New World. – Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2004. – 603 p. 20. Santiago Remacha Esteras. Infotech. English for computer users. Student’s book. Cambridge. 2008 – 168c. 21. Gore, Smith (2007) Oxford English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 66 p. 22. Getting on in English (Intermediate) . З грифом МОН. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів -2012. 23. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 1. З грифом МОН. Львів – 2012. Німецька: 1. Німецька мова [Текст] : для студентів ф-тів інозем. мов : навч. посіб. / С. Солдатова, І. Гоштанар ; [Херсон. держ. ун-т] = Deutsch : Lehrwerk fur Studenten der Fremdsprachenfakultaten / S. Soldatova, I. Goshtanar. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. 2.Зайцева Н.В. Lesebuch fur Ingenieurstudenten: хрестоматія з німецької мови для студентів інженерних напрямів навчання – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2014. – 196с. 3. Deutsch fur Germanistikstudenten [Текст] : підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / [Бориско Наталія та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 200 с. 4. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 5. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 6. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004. 7. Lernziel Deutsch- Deutsch als Fremdsprache- Max Hueber Verlag- 1998 8. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997. 9. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995. 10. Dictionaries. Французька: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3. Дучин С. English+Le francais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с. 4. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2000-223p. 5. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2002-255p. 6. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2001-192p. 7. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 8. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 9. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 10. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 11. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 12. Dictionaries.