Міжнародне підприємництво

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.000.00.M.021G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Ясінська Тетяна Вікторівна д.е.н., проф. Станасюк Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей: 1. Здатність застосовувати знання для розв’язання якісних та кількісних задач, а також продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення. 2. Здатність проводити пошук та опрацювання інформації з різних джерел та здійснювати її аналізування, а також здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 3. Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. 4. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання та формування міжнародних економічних відносин. 5. Уміння здійснювати оцінювання і прогнозування міжнародних політичних, економічних, соціальних подій та явищ. 6. Розуміння теорій та практики міжнародних економічних відносин, кон’юнктури світових ринків та економічної теорії на макро- і макрорівнях. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Вміння оцінювати наслідки глобалізації світової економіки (можливості та загрози) для діяльності міжнародного підприємства. 2. Володіння крос-культурною грамотністю для врахування відмінностей між країнами в процесі прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств. 3. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері торговельних операцій міжнародних підприємств, вміння оцінювати наслідки торговельних операцій міжнародних підприємств для економік країн-учасників та світової економіки загалом. 4. Здатність продемонструвати поглибленні знання у сфері інвестиційної діяльності міжнародного підприємства, вміння оцінювати наслідки державної політики по відношенню до прямих закордонних інвестицій для практичної діяльності міжнародних підприємств. 5. Уміння виробляти ефективну стратегію діяльності міжнародного підприємства з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів; здатність приводити у відповідність організаційну структуру міжнародного підприємства його стратегії. 6. Володіння знаннями щодо особливостей застосування різних інструментів фінансових транзакцій міжнародних підприємств. 7. Знання особливостей технології та методів управління міжнародним підприємством. Результати вивчення даної дисципліни деталізують такі знання та уміння: 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 3. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. 4. Уміння аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій. 5. Уміння оцінювати маркетингове середовище діяльності ТНК, розробляти стратегії виходу ТНК на нові ринки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Вступ до фаху "Міжнародні економічні відносини" - кореквізит: Основи міжнародного венчурного бізнесу
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна "Міжнародне підприємництво" орієнтована на вивчення теоретичного та засвоєння практичного матеріалу про сутність міжнародного підприємництва, особливості функціонування міжнародного підприємства в умовах глобалізації світової економіки, роль відмінностей між країнами для процесу прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств, торговельну та інвестиційну діяльність міжнародного підприємства, стратегію та структуру міжнародного підприємства, форми організації операцій та фінансовий механізм функціонування міжнародних підприємств, особливості управління міжнародною фірмою. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати і розуміти економічні основи діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішніх ринках.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Оцінювання студентів здійснюється за чотирибальною системою."відмінно" - студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі (міцно засвоїв увесь програмний матеріал, виявив глибоке його розуміння, вичерпно відповів і обґрунтував власні висновки, прийняв обґрунтоване рішення і вміло використав на практиці, упевнено виконав завдання); "добре" - студент засвоїв навчальний матеріал на достатньо високому рівні (загалом знає весь програмний матеріал, на питання відповідає вільно, але недостатньо широко, правильно використовує свої знання на практиці тощо); "задовільно" - студент загалом засвоїв основний навчальний матеріал, оперує ним недостатньо чітко та упевнено, слабо визначає зв'язки й відносини між предметами і явищами (виявляє знання тільки основного матеріалу, передбаченого програмою, спроможний використовувати свої знання на практиці, правильно виконує прийоми і дії та ін.); "незадовільно" - студент загалом має поверхове уявлення про основний навчальний матеріал, не може ним оперувати. Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Максимальна оцінка в балах: 100 балів, з них: робота на практичних заняттях - 20 балів; виконання ситуаційних завдань (кейсів) - 40 балів; виконання контрольної роботи - 20 балів; підсумкове тестування - 20 балів.
Рекомендована література: 1. Міжнародний бізнес : підручник./ за ред. проф. В. А. Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810с. 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с. 3. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник для вузів / Олександр Ігорович Рогач . – Київ : Либідь, 2005 . – 718 с. 4. Єрохін В. Л.. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. – 2008. - 392с. 5. S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John Riesenberger. International Business: The New Realities. - London: Pearson, 2019. - 576 p. 6. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002. – 703с. 7. John J. Wild, Kenneth L. Wild. International Business: The Challenges of Globalization. - London: Pearson, 2019. - 448 p. 8. Ясінська Т. В., Процик І. С. Ефективність застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності підприємств [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105.2019.12 9. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. — К.: ВЦ «Київський університет», 2006.- 458с. 10. Ясінська Т.В., Найчук-Хрущ М.Б. Вплив пандемії COVID-19 на глобалізаційні процеси у світовій економіці. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. №4 (31). C. 9-15. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-31-2021 11. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації. — К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 789с. 12. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов, В. І. Мазуренко; ред.: О. І. Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 351 c. 13. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. – К. : НУБіП України, 2016. – 236 с.