Нафтогазове обладнання (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.026
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Білобородченко В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових трубопровідних систем та комплексів. (ЗН15) Знання методів оперативного контролю за технічним станом технологічного обладнання, що використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення устаткування і елементів трубопровідного комплексу (ЗН20). Уміння розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів. (УМ9) Базові знання в області методик проектування, інженерних методів розрахунку та вибору, сфери застосування класичних та новітніх конструкцій деталей машин, вузлів і механізмів, що використовуються у сучасних засобах, комплексах та іншому обладнанні для реалізації різноманітних технологічних процесів. (ЗК10) Здатність виконувати регламентовані заходи при експлуатації і обслуговуванні технологічного обладнання нафтогазового комплексу. (ФК15)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1 Фізика 2. Комп’ютерні технології нафтогазового комплексу 3. Хімія 4. Механіка руйнування об’єктів нафтогазового комплексу 5. Технічна механіка 6. Відновлювально-ремонтні роботи метало конструкцій нафтогазового комплексу 7. Основи нафтогазової справи 8. Математичне моделювання процесів нафтогазопостачання 9. Буріння свердловин 10. Контроль якості нафтогазових об’єктів
Короткий зміст навчальної програми: Самостійні творча робота із розрахунку на міцність колони НКТ при різних способах експлуатації свердловини, яка виконується у поза аудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студента відбувається протягом семестру при виконанні курсової роботи у поза аудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі та шляхом захисту перед комісією за такими методами: 1. Оцінюється якість курсової роботи за критеріями, наведеними в Додатку 2 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів: – відповідність змісту курсової роботи завданню та вимогам навчально- методичних рекомендацій щодо його виконання; – самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; – наявність елементів науково-дослідного характеру; – використання комп’ютерних технологій; – оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з вимогами конструкторської та технологічної документації. 2. Оцінюється якість доповіді студента про зміст курсової роботи; 3. Оцінюється повнота та правильність відповідей на поставлені студентові запитання.
Рекомендована література: 7. Навчально-методичне забезпечення 1. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до лабораторного практикуму з дисципліни «нафтогазове обладнання» для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія / Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2020. – 36 с. 2. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до практикуму з дисципліни «Нафтогазове обладнання» для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія »/ Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП 2020 – 17 с. 3. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи з дисципліни «нафтогазове обладнання» для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія / Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2020. – 13 с. 4. Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни "Нафтогазове обладнання" для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія/ Упоряд. А.К.Судаков. – М-во освіти і науки України; НУ «Львівська політехніка». – Львів: 2018. – 20 с. 8. Рекомендована література Базова 1. В.П.Грабовіч - Газопромислове обладнання і машини. Конспект лекцій. Ч. 1. М .: «Мінх та ДП ім.І.М.Губкіна», 1977 2. В.Н.Івановскій, В.І.Даріщев, А.А.Сабіров, В.С.Каштанов, С.С.Пекін - Обладнання для видобутку нафти і газу. Частина 1, частина 2. М .: Вид-во «Нафта і газ РГУ нафти і газу ім. И.М.Губкина », 2002-2003 3. Н.І.Рябцев - Довідковий посібник. Газове обладнання, прилади та арматура. М .: Изд-во «Надра». 1985. 4. Шляхи поліпшення використання фонду свердловин на родовищах Західного Сибіру: Огляд. інформ. / В.А.Шумілов, Н.А.Сельцова, Г.І.Махіня, Л.В.Осінцева. -М.: ВНІІОЕНГ, 1989 (Сер. Нафтопромислове справу; Вип.5). 5. В.М.Муравьев - Довідник майстра з видобутку нафти. Вид-во «Надра». М. 1975 6. Е.І.Бухаленко, Ю.Г.Абдулаев - Монтаж, обслуговування і ремонт нафтопромислового устаткування. М .: Вид-во «Надра». тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять 7. Л.Г.Чічеров і ін. - Розрахунок і конструювання нафтопромислового обладнання. М .: Вид-во «Надра». 1987 8. Каталог нафтового обладнання, засобів автоматизації, приладів і спецматериалов. Том 2. М .: Вид-во «ВНІІОЕНГ». 1994 9. Каталог нафтового обладнання, засобів автоматизації, приладів і спецматериалов. Том 1. М .: Вид-во «ВНІІОЕНГ», 1994 10. Ібрагімов Л.Х., Міщенко І. Т., Цикин І.В. Збільшення продуктивності малодебітних скважін.- М.: Химия и бізнес, 1999. 11. Валовського В.М. Створення, дослідження та вдосконалення техніки і технології експлуатації малодебітних нафтових і бітумних свердловин в ускладнених умовах. Дис. д-ра техн.наук.- М .: ВНІІнефть ім. А.П.Крилова, 1996. 12. Беззубов А.В., Бухаленко Є.І. Компресори для видобутку нафти: Справ. Для рабочего.- М.: Недра, 1987 13. Нафтопромислове обладнання: Справ.- М.: Недра, 1990.. 14. Андрєєв В.В., Уразаков К.Р., Далимов В.У. Довідник з видобутку нафти. - Уфа, 2001. 15. Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев- Донецк: Вища школа, 1985. – 176 с. Допоміжна 1. В.С. Білецький, В.М. Орловський, В.Г. Вітрик. Основи нафтогазової інженерії. Полтава, ТОВ «АСМІ», 2018-415с; 2. Нефтегазовое оборудование. Справочник/ под. ред. Е.И. Бухаленко М.: Недра, 1990- 559с.; 3. Чертов І.М. Зварні конструкції. Підручник. Київ: Фоліо,2006. – 363с 4. Тиль Р. Єлектрические измерения неєлектрических величин./ пер. С нем. –М.: Єнергоатомиздат, 1987-192с. 9. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчальний посібник «Буріння нафтових і газових свердловин» для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/burinnya-naftovih-i-gazovih- sverdlovin.html-2 / Укладачі: Коцкулич Я. С., Кочкодан Я. М. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с. 2. Електронний навчальний посібник «Основи нафтогазової справи», для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/osnovi-naftogazovoyi-spravi.html-1 / Укладач: Пилипів Л. Д. . - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 312 с.

Нафтогазове обладнання

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.024
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Білобородченко В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання експлуатації і обслуговування технологічного обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових трубопровідних систем та комплексів. (ЗН15) Знання методів оперативного контролю за технічним станом технологічного обладнання, що використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення устаткування і елементів трубопровідного комплексу (ЗН20). Уміння розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів. (УМ9) Базові знання в області методик проектування, інженерних методів розрахунку та вибору, сфери застосування класичних та новітніх конструкцій деталей машин, вузлів і механізмів, що використовуються у сучасних засобах, комплексах та іншому обладнанні для реалізації різноманітних технологічних процесів. (ЗК10) Здатність виконувати регламентовані заходи при експлуатації і обслуговуванні технологічного обладнання нафтогазового комплексу. (ФК15)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1 Фізика 2. Комп’ютерні технології нафтогазового комплексу 3. Хімія 4. Механіка руйнування об’єктів нафтогазового комплексу 5. Технічна механіка 6. Відновлювально-ремонтні роботи метало конструкцій нафтогазового комплексу 7. Основи нафтогазової справи 8. Математичне моделювання процесів нафтогазопостачання 9. Буріння свердловин 10. Контроль якості нафтогазових об’єктів
Короткий зміст навчальної програми: Лекція 1. Обладнання для видобутку нафти та газу (НГО) Зміст: Принципова схема, класифікація і склад обладнання для видобутку нафти і газу. Лекція 2. Обладнання експлуатаційної свердловини Зміст лекції: експлуатаційна свердловина; обладнання гирла свердловини; обладнання стовбурової і фільтрувальної частин свердловини; обладнання для попередження фонтанних викидів. Лекція3. Обладнання для експлуатації свердловин фонтанним та газліфтним способами Зміст: схеми обладнання; насосні - компресорні труби; фонтанна апаратура та маніфольд; запірні та регулюючі пристрої; обладнання для експлуатації газліфтним способом Лекція 4. Обладнання для експлуатації свердловин насосами з механічним приводом Зміст: насосні установки і їх основні елементи; приводи нафтового свердловинного насосу; штангові насоси свердловин; обладнання гирла насосних свердловин. Лекція 5. Обладнання для газліфтної експлуатації свердловин Зміст: фізичні принципи роботи газліфту; конструкції газліфтних підйомників; Газоліфтні клапани; розрахунок газліфтних клапанів Лекція 6. Механічний привід штангових насосних установок свердловини Зміст: конструктивна будова нафтової свердловинної установки, типи механічних приводів, кінематика балансованого верстату – качалки; штангові насосні установки з гідроприводом; Особливості кінематики та динаміки врівноважування установок з гідроприводом. Лекція 7. Безштангові гідро поршневі насосні установки (ГПНУ) Зміст: принцип роботи ГПНУ; основні схеми гідро поршневих насосних установок; струменеві насоси; відцентрові та гвинтові електричні насосні установки Лекція 8.Обладнання для суміжної (роздільної) експлуатації свердловин (ОРЕ).Зміст: обладнання ОРЕ; установки для видобутку нафти за схемою фонтан – фонтан; установки для видобутку нафти за схемою фонтан – насос, насос –фонтан. Лекція 9-1. Обладнання для інтенсифікації віддачі пласту Зміст: споруди та обладнання для забирання води та її підготування; обладнання для нагнітання води та газу в пласт. Лекція 9-2. Обладнання для інтенсифікації віддачі пласту. Зміст: обладнання для гідророзриву пласту; обладнання гирла; внутрішньо свердловинне обладнання; обладнання для кислотного оброблення; обладнання для теплового впливу на пласт. Лекція 10. Обладнання та інструмент для підземного ремонту свердловин Зміст: види ремонту свердловини; агрегати для ремонту; інструменти та лаштування. Лекція 11. Засоби механізації спускове – підйомних операцій (СПО) при ремонті та засвоєнні вердловин Зміст: технологія механізації СПО; механічні трубні і штангові ключі; механічні та автоматичні спайдери; комбіновані засоби механізації. Лекція 12. Підйомники для СПО при поточному, капітальному ремонтах і освоєнні свердловини Зміст: основні схеми підйомників і їх спеціалізація; умови експлуатації та головні вимоги, що висуваються до підйомників; основні вузли підйомників Лекція 13. Обладнання для збору і підготовки нафти, газу і води Зміст: основні системи збору продукції свердловин; самопливна система збирання свердловин; високонапірні системи збору Лекція 14. Обладнання для розділення нафти і газу, знесолення та зневоднення продукції свердловини, транспортування та зберігання продукції Зміст: обладнання для відділення рідини від газу; обладнання для зневоднення та знесолення нафти; обладнання для транспортування та зберігання продукції свердловин Практичні заняття 1 Розрахунок фланцевого з’єднання на міцність 2. Розрахунок деталей засувки з рухомим шпинделем 3. Засвоєння методики розрахунку гідродинамічних моментів кульових регулювальних та запірних кранів. 4 Розрахунок оптимальної величини навантаження на елементи ущільнювачів пакеров з механічним управлінням 5 Засвоєння свердловини слабуванням 6 Проектування сталевих резервуарів для зберігання вуглеводнів. Лабораторна робота №1. «Методика вимірювання робочих напружень та тарування дротяних тензодавачів» Лабораторна робота №2 «Дослідження розподілу напружень в елементах ферми переходу магістрального трубопроводу Лабораторна робота №3 «Дослідження розподілу напружень в стінці оболонкової конструкції навантаженої внутрішнім тиском» Лабораторна робота №4 «Дослідження розподілу напружень у зварних з’єднаннях конструкцій НГО виконаних зварюванням плавленням»
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист практичних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою проведення обчислень. 2. Проведення поточного експрес – контролю питаннями, які ґрунтуються на лекційному матеріалі. Тестами оцінюється правильність відповідей на поставлені студентові запитання. 3. Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи та методикою її виконання та отриманими дослідними результатами. Захист лабораторних робіт в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу за темою роботи, методикою проведення досліджень і отриманими результатами. - 20 балів Захист практичних робіт в усній формі за темою роботи та результатами самостійних обчислень за поставленим завданням.- 20 балів усна компонента -10 балів іспит -50 балів
Рекомендована література: 7. Навчально-методичне забезпечення 1. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до лабораторного практикуму з дисципліни «нафтогазове обладнання» для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія / Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2020. – 36 с. 2. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до практикуму з дисципліни «Нафтогазове обладнання» для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія »/ Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП 2020 – 17 с. 3. МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи з дисципліни «нафтогазове обладнання» для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія / Укл.: В.І. Білобородченко – Львів: НУЛП.-2020. – 13 с. 4. Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни "Нафтогазове обладнання" для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технологія/ Упоряд. А.К.Судаков. – М-во освіти і науки України; НУ «Львівська політехніка». – Львів: 2018. – 20 с. 8. Рекомендована література Базова 1. В.П.Грабовіч - Газопромислове обладнання і машини. Конспект лекцій. Ч. 1. М .: «Мінх та ДП ім.І.М.Губкіна», 1977 2. В.Н.Івановскій, В.І.Даріщев, А.А.Сабіров, В.С.Каштанов, С.С.Пекін - Обладнання для видобутку нафти і газу. Частина 1, частина 2. М .: Вид-во «Нафта і газ РГУ нафти і газу ім. И.М.Губкина », 2002-2003 3. Н.І.Рябцев - Довідковий посібник. Газове обладнання, прилади та арматура. М .: Изд-во «Надра». 1985. 4. Шляхи поліпшення використання фонду свердловин на родовищах Західного Сибіру: Огляд. інформ. / В.А.Шумілов, Н.А.Сельцова, Г.І.Махіня, Л.В.Осінцева. -М.: ВНІІОЕНГ, 1989 (Сер. Нафтопромислове справу; Вип.5). 5. В.М.Муравьев - Довідник майстра з видобутку нафти. Вид-во «Надра». М. 1975 6. Е.І.Бухаленко, Ю.Г.Абдулаев - Монтаж, обслуговування і ремонт нафтопромислового устаткування. М .: Вид-во «Надра». тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять 7. Л.Г.Чічеров і ін. - Розрахунок і конструювання нафтопромислового обладнання. М .: Вид-во «Надра». 1987 8. Каталог нафтового обладнання, засобів автоматизації, приладів і спецматериалов. Том 2. М .: Вид-во «ВНІІОЕНГ». 1994 9. Каталог нафтового обладнання, засобів автоматизації, приладів і спецматериалов. Том 1. М .: Вид-во «ВНІІОЕНГ», 1994 10. Ібрагімов Л.Х., Міщенко І. Т., Цикин І.В. Збільшення продуктивності малодебітних скважін.- М.: Химия и бізнес, 1999. 11. Валовського В.М. Створення, дослідження та вдосконалення техніки і технології експлуатації малодебітних нафтових і бітумних свердловин в ускладнених умовах. Дис. д-ра техн.наук.- М .: ВНІІнефть ім. А.П.Крилова, 1996. 12. Беззубов А.В., Бухаленко Є.І. Компресори для видобутку нафти: Справ. Для рабочего.- М.: Недра, 1987 13. Нафтопромислове обладнання: Справ.- М.: Недра, 1990.. 14. Андрєєв В.В., Уразаков К.Р., Далимов В.У. Довідник з видобутку нафти. - Уфа, 2001. 15. Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев- Донецк: Вища школа, 1985. – 176 с. Допоміжна 1. В.С. Білецький, В.М. Орловський, В.Г. Вітрик. Основи нафтогазової інженерії. Полтава, ТОВ «АСМІ», 2018-415с; 2. Нефтегазовое оборудование. Справочник/ под. ред. Е.И. Бухаленко М.: Недра, 1990- 559с.; 3. Чертов І.М. Зварні конструкції. Підручник. Київ: Фоліо,2006. – 363с 4. Тиль Р. Єлектрические измерения неєлектрических величин./ пер. С нем. –М.: Єнергоатомиздат, 1987-192с. 9. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчальний посібник «Буріння нафтових і газових свердловин» для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/burinnya-naftovih-i-gazovih- sverdlovin.html-2 / Укладачі: Коцкулич Я. С., Кочкодан Я. М. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с. 2. Електронний навчальний посібник «Основи нафтогазової справи», для студентів спеціальностей 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, http://chitalnya.nung.edu.ua/osnovi-naftogazovoyi-spravi.html-1 / Укладач: Пилипів Л. Д. . - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 312 с.